post@sigdal.kommune.no Sigdal Kommune Kart


Om SigdalKontakt ossPostlisteLedige stillingerLinker

Kart og oppmåling


Kart- og oppmåling har ansvar for arbeid som følger av lov om eiendomsregistrerting (matrikkellov) Det innebærer bl.a. at tomter som er godkjent fradelt blir merket i knekkpunkter med grensemerker, og tomta blir målt i forhold til EUREF 89. Tomtegrensene blir så koordinatbestemt, registreringsnummer tildelt og matrikkelført. Oppmålingsgebyr blir krevd inn i samsvar med gebyrregulativet vedtatt av kommunestyret før eiendommen kan tinglyses.
Avdelingen har også ansvaret for kartlegging og ajourføring av Matrikkelen. Avdelingen foretar også nødvendig vei - og tomteutstikking i forbindelse med opparbeiding av kommunale tomtefelt og har ansvaret for opprettelse og ajourføring av ledningskartverket.
Vi utfører også husplassering i følge byggetillatelse.
Web kart inneholder forskjellige tema, klikk på linken på høyre side for å åpne kartløsningen som er gratis.
Hva koster det å bruke våre tjenester?


Oppmåling


Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning benyttes ved etablering av ny selvstendig parsell, tilleggsparsell, anleggseiendom, arealoverføring, registreringsbrev etc. Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds- og bruksnummer).

Deling av eiendom

Ny matrikkellov kom 1. 1. 2010. Det er viktig å sette seg inn i denne loven og i tillegg kommunens planbestemmelser for eiendommen før en søker om deling.
Det er grunneier av eiendommen som skal søke om fradeling.

Til søknad om fradeling kreves det også en målsatt skisse, med forslag til grenseforløp i målestokk 1:1000,eller 1:500. Som kargrunnlag kan det benyttes kommunens web- kart.
Størrelse på tomta og tomte nr og plannavn må også oppgis.

Før oppmålingsforretning kan gjennomføres, må fradeling være godkjent etter plan- og bygningsloven.
Det er oppmåling som saksbehandler kurante fradelingssaker innen regulert område.
Hvis fradeling gjelder privat forslag utenom regulert område må saken behandles som en dispensasjon sak og vurdering etter jordlov og naturmangfoldlova.
For slike saker bør det tas kontakt med landbruksavdelingen for nærmere veiledning.

Søknad om deling (Plan- og bygningsloven/ Jordloven) behandles av teknisk sektor og sendes til Sigdal kommune, oppmålingsavdelingen, 3350 PRESTFOSS

Registrering av jordsameier:

Flere av tomtefeltene i Sigdal kommune består av sameier hvor flere eiendommer har andel i området med eierbrøk bestemt innen sameiet. For å få oversiktlige eierforhold som er ryddig å forholde seg til kan det være lurt å skille ut området med eget Gnr og Bnr. Spesielt i områder under utvikling og fradeling er dette en god løsning. Ta kontakt med oppmålingsavdelingen for nærmere beskrivelse på hvordan dette løses.

Grensejustering

Grensejustering er en enkel sakstype for reine justeringer av eksisterende grenser. Sakstypen benyttes ved overføring av små arealer mellom eiendommer. Matrikkelloven har strenge kriterier for grensejusteringer, det er bare 5 % av den minste eiendommen som kan justeres. Er det snakk om større justeringer og ensidig overføring av areal ber vi at det søkes om fradeling av tilleggsareal, ta kontakt med oppmålingsavdelingen for veiledning om hvilke saks type som passer.

Klarlegging av eksisterende grenser

Klarlegging av eksisterende grense gjennomføres over både sikre og usikre grenser.
Bruk kommunens søknadsskjema for fradeling og oppmåling og legg ved dokumenter som inneholder grensebeskrivelser, det vil si Målebrev. For gamle eiendommer som ble delt fra før 1980 vil det si skylddelingsforretning. Kopi av den kan bestilles via Tinglysingen, Statens Kartverk Hønefoss.

Hvis eiendommen er fra før 1950 er det mulig å finne kopi av Skylddelingsforretning på digitalarkivet som er en side opprettet av Riksarkivet.
For rekvisisjon av oppmåling av eksisterende grenser vedlegges også et kart hvor grensen som ønskes innmålt er tegnet inn.

Sammenslåing av eiendommer

Registerenheter blir slått sammen til en og større eiendom for å skape ryddigere ansvars- og eiendomsforhold.
For å slå sammen eiendommer må de ha samme eier og pant og heftelser må ordnes opp før de slås sammen.

Eiendom

Sigdal kommune er en såkalt nullkonsesjonskommune. Det vil si at det må søkes om konsesjon ved alle eiendommer som skal overtas i kommunen. For bolig eiendommer og fritids eiendommer vil det si å fylle ut et skjema som skal sendes til kommunen for kontroll og underskrift, dette legges ved skjøte/ festekontrakten som sendes til tinglysingen.
Ved alle eiendomsoverdragelser i Sigdal kommune må det sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller det må søkes om konsesjon.
Ved tvil, ta kontakt med kommunen.
Egenerklæringer om konsesjonsfrihet behandles av teknisk sektor
For søknad om konsesjon, vennligst ta kontakt med landbruksavdelingen.

Informasjon:

 

Oppdatert 29.08.2012
gudrun.bjerke@sigdal.kommune.no

Valg 2015
Kriseteam
Digitalt kart / arealplaner
Plan og økonomi
Politikk
Kontrollutvalget
Bygg og bo
Skole og oppvekst
Kultur og fritid
Landbruk
Skjemaer
Priser
Tjenester A-Å
Kommuneinformasjon
Regionsamarbeid
Nettstedskart
Intranett

Dette nettstedet eies og drives av Sigdal kommune, Telefon 32 71 14 00 Telefax 32 71 14 10                     Vakttelefon utenom kontortid for tekniske tjenester: 905 14 590 Epostadresse: post@sigdal.kommune.no