Jordbruk

Jordbruket i Sigdal

Andersnatten og kuer..jpg
Sigdal kommune har i overkant av 500 landbrukseiendommer. Det er stor variasjon i størrelsen på jord- og skogbruksarealene. Pr. 20.08.2016 var det ca 170 som søkte om produksjonstilskudd. I tillegg til egen jord, leier svært mange jordbruksarealer fra andre eiendommer.

Sigdal kommune er en stor landbrukskommune, en av de større i Buskerud. I følge tall fra 2016 har vi vel 32 000 dekar i drift. Det er hovedsakelig kornproduksjon med 16 225 dekar og 15 386 dekar er grovfôrareal. I tillegg hadde vi vel 70 dekar med poteter og 13 dekar med frukt og bær.

Sigdal kommune har en høy andel økologisk areal. I 2015 hadde vi totalt 4 541 dekar som enten var godkjent økologisk eller i karens. Øko/karens areal er ut ifra dette vel 14% av det totale arealet i Sigdal.

Sigdal har fortsatt en del husdyr sjøl om antallet også i vår kommune er redusert. Pr. 01.01.16 hadde vi knappe 1 269 vinterfôra sau fordelt på 23 produsenter. Antall mjølkekyr er redusert de seinere åra og antall produsenter har gått sterkt tilbake. For fem år siden, i 2010, hadde Sigdal 15 mjølkeprodusenter og 248 mjølkekyr. I 2017 er vi nede i 9 produsenter og 218 mjølkekyr. Antallet ammekyr har økt de seinere åra og pr. 01.01.2016 hadde vi 480 ammekyr. Sigdal har også noen produsenter av slaktegris, kylling og egg.

Tips en venn Skriv ut