Nydyrking og planering

Nydyrking

Kommunen skal godkjenne plan for nydyrking ved opparbeidelse av udyrka jord til overflatedyrka eller fulldyrka jord. Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksarealer som har ligget unytta i mer enn 30 år.

Det skal tas hensyn til miljøverdier slik som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet, samt legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger. Søknad om nydyrking skal sendes Fylkeskommunen på høring.

Langs vassdrag med årssikker vannføring skal det settes igjen en sone på minimum 6 meter. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter.

I tillegg til å fylle søknadskjema for nydyrking skal arealet være kartfesta. Slike saker sender Fylkesmannen og Fylkeskommunen på høring. Det er kommunen som fatter vedtak i saken. Nydyrking skal ikke settes i gang før planen er godkjent. Godkjenning faller bort om ikke tiltaket er iverksatt inna 3 år etter at tillatelsen er gitt. Det kan settes vilkår for godkjenninga.

Planering

Bakkeplanering er å gjøre bratt eller kupert terreng dyrkbart, eller tidligere dyrka areal skikka for maskinell jordbruksdrift. Ved forflytting av masse som berører areal på minst 1,0 dekar gjelder reglene for bakkeplanering. Slike tiltak er søknadspliktige. Det skal leveres skriftlig søknad til kommunen før tiltaka igangsettes. Planering kan også være søknadspliktig etter Plan- og bygningslova, avhengig av omfanget på tiltaket. Søknaden skal inneholde kart med evt terrenginngrep, bekkelukkinger osv. Bestemmelsene har til formål å forebygge, begrense eller stanse forurensning. Arbeidet skal utføres etter «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt».

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har planer om planering eller nydyrking. Vi bistår gjerne.

 

Tips en venn Skriv ut