Offentlig ettersyn med frist 24. mai 2019

Reguleringsplan for Lislevatn er på offentlig ettersyn, Søland langsetermark vest er vedtatt og det startes forhanldinger om utbyggingavtale knyttet til Sandsbråten boligområde.

Reguleingsplan for Lislevatn på gnr 130/5
Hovedutvalg for næring og drift har i møtet 14.03.2019 vedtatt å legge reguleringsplan for Lislevatn ut på offentlig ettersyn. Området ligger på Djupsjøen ved Lislevatn og er tenkt å erstatte gjeldende reguleringsplan Lislevatn med planID 2004005. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterende hyttefelt. Planområde er større enn i gjeldende reguleringsplan. Dokumenter i saken:
 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 24. mai 2019. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Sigdal kommune v/teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no
Reguleringsplanen kan også sees på kommunehuset, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss


Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingavtale
I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale
-  knyttet til reguleringsplan Sandsbråten boligområde med planID 2017005
-  omhandler vei, vann og avløp

 

Kunngjøring reguleringsplan
Reguleringsplan for Søland langsetermark vest på gnr 136/5

Kommunestyret har i møte 21.03.2019 vedtatt reguleringsplan for Søland langsetermark vest. Området ligger i Eggedal, nær grensa til Nore og Uvdal, øst for Storvassåsen og sør for Frøvoldseter. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i et tidligere regulert område. Planen erstatter reguleringsplan Søland langsetermark med planID 1997002.
Dokumenter i saken:

Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl j.f. §§1-9 og 12-12 påklages.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygniningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.

Reguleringsplanen kan også sees ved servicetorget på kommunehuset, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

 


 

Tips en venn Skriv ut