Plan og økonomi

Kommuneplanens arealdel 2015-2030.

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til Kommuneplanens arealdel 2015-2030 ut på 1. gangs høring og offentlig etteryn. Høringsperioden er 03.04.-04.06.2017. Alle inviteres til å komme med innspill.

Hørigsfristen er 4. juni 2017.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2015. Sigdal kommune vil med dette rette en stor takk til alle som har engasjert seg i dette arbeidet, og som har kommet med innspill til den videre utviklingen av kommunen.

Reguleringsplaner

Det var klagebehandling på to reguleringsplaner i kommunestyret 10.09.2015. Noen av klagene fikk medhold, og en av planene, Skrikarlia/Kvitsteinåsen, blir nå lagt ut på nytt offentlig ettersyn med frist for merknad 01.12.2015.