Plan og økonomi

Kommuneplanens arealdel 2015-2030. Utkast.

Andre utkast til konsekvensutredning av innspillene til kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelse finner du under les mer. Utkastet legges fram for formannskapet og kommunestyret i mars 2017 for vedtak om høring.
Planlagt offentlig høringsperiode 03.04 - 04.06.17.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2015. Sigdal kommune vil med dette rette en stor takk til alle som har engasjert seg i dette arbeidet, og som har kommet med innspill til den videre utviklingen av kommunen.

Reguleringsplaner

Det var klagebehandling på to reguleringsplaner i kommunestyret 10.09.2015. Noen av klagene fikk medhold, og en av planene, Skrikarlia/Kvitsteinåsen, blir nå lagt ut på nytt offentlig ettersyn med frist for merknad 01.12.2015.