Psykisk helse- og rustjenester

Helhetlig samarbeid for psykisk helse og rus

Når det er behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten blir  det nå et mer helhetlig  samarbeid mellom kommune og sykehus; Pakkeforløp.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Pakkeforløp starter og slutter i kommunen og  innføres trinnvis fra 1 januar 2019.

 

Les mer på linken under:  

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

 

 

Samtale

Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse og rustjenesten tilbyr individuelle samtaler, oppfølging, veiledning og legger vekt på livskvaliteter som; egenmestring, meningsfull hverdag med aktiviet/arbeid, bolig, helse, nettverk og trygghet. Brukermedvirkning er viktig i utforming av tjenestetilbudet.

Foto av bygget der Sigdal Aktivitetssenter holder til

Sigdal aktivitetssenter

Formålet med Sigdal aktivitetssenteret er å skape meningsfylt aktivitet og mestringsfølelse gjennom bruk av brukernes egne ressurser og innsats.