Sansehagen og Sigdalsheimen

Sigdalsheimen

Vilkår/ forutsetning:
Institusjon og heldøgnsbolig er hjemlet i  Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav c (Plass i institusjon, herunder sykehjem).

Om Sigdalsheimen:
Sigdal kommune har ett kommunalt sykehjem, Sigdalsheimen.

Sigdalsheimen er delt inn i 3 avdelinger:

  • Sykeavdeling i 2. etg. med plass til 24 beboere
  • Rehabiliteringsavdelingen i 1. etg. med plass til 7 beboere
  • Aldersdementavdelingen i 1. etg. med plass til 10 beboere

Vi kan tilby disse typer opphold:

  • korttidsopphold/vurderingsopphold
  • avlastningsopphold
  • langtidsopphold
  • rehabiliteringsopphold
  • dagopphold
  • daggjest/dagsenter

Alle avdelingene har enerom, men ved stor belastning kan de måtte gjøres om til dobbeltrom for en kortere periode.

Sigdalsheimens målsetning er å gi forsvarlig omsorg og pleie til den enkelte, med utganspunkt i at beboeren skal få dekket sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Vi vil gi veiledning og støtte, så du kan bruke dine egne ressurser, og selv bestemme og ta ansvar for din livssituasjon.

På Sigdalsheimen er det også ansatt tilsynslege, fysioterapeuter, ergoterapeut og aktivitør.

På  tirsdager vi daggjester. Dette er et tilbud til hjemmeboende, som har behov for å komme seg ut å treffe andre.
Sigdal kommune har et hukommelseteam og et tjenestetilbud til denne gruppen. Du finner mer informasjon på Demensteamet og tjenestetilbudet.

Ringerike sykehus og kommunene samarbeider om å styrke samhandling mellom primær og spesialhelsetjenesten. Dette har resultert i at Ringerike sykehus fra 1. september 2013 drifter tre øyeblikkelig hjelp døgnplasser for kommunene. Disse er etablert i tilknytning til observasjonsposten ved sykehuset, og ligger vegg i vegg med legevakten. Dette kommer i tillegg til at kommunene har etablert lokale plasser i den enkelte kommune. Les mer på: http://www.vestreviken.no/aktuelt/nyheter/Sider/unikt-samarbeid-pa-ringerike.aspx

Kontaktperson på Sigdalsheimen:
Gry Haugen, avdelingsleder
Tlf: 32 71 22 00

Tips en venn Skriv ut