Skjemabank


A
Allment kulturarbeid - søknad (KF-422)
Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)

B
Barnehageplass, betalingsreduksjon og gratis oppholdstid
Barnehageplass, endring av plass eller barnehage
Barnehageplass, søknadsskjema
Bostøtte, søknad

H
Helse og omsorgstjener - søknadsskjema barn og unge under 18 år
Helse og omsorgstjenester - søknadsskjema for søkere over 18 år
Henvendelse til kommunen (KF-327)
Historiske arkiv - begjæring om innsyn (KF-469)

I
Igangsettingstillatelse - søknad om (KF-452)
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)
Innsynsbegjæring (KF-390)

K
Kommunal bolig - leie (KF-138)
konsesjon; egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
konsesjon; søknadsskjema for konsesjon om erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven
Kulturskole, søknadsskjema

L
Ledsagerbevis

M
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (KF-581)
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195C)

N
Nabovarsel / Gjenpart av nabovarsel (KF-370)

O
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, søknadsskjema
PPT henvisningsskjema for barnehage og skole
PPT, Henvisningsskjema for voksne

S
SFO, søknadsskjema for betalingsreduksjon
SFO, søknadsskjema for endring eller oppsigelse av plass
SFO; søknadsskjema for redusert foreldrebetaling/friplass
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skjenkebevilling (KF-423)
Skole, innmeldingsskjema PDF document ODT document
Skole, Innmeldingsskjema leksehjelp med retningslinjer
Skole, søknadsskjema for skolebytte i løpet av året
Skole, søknadsskjema for skoleplass på naboskole fra 1. klasse
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning (KF-409)
Søknad om ferdigattest (KF-416B)
søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Søknad om midlertidig brukstillatelse (KF-416B)

T
Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418)
Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418B)
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - søknad (KF-420)

U
Utdanningslegat, kommunalt.
Utslippstillatelse (KF-320)
Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollga og Sigdal
Tips en venn Skriv ut