Bruk av skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Pengene som står inne på skogfondet tilhører skogeier, og kan brukes til en rekke tiltak i skogen.

Hva kan skogfondet brukes til

Skogfond kan brukes til:

 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • Nybygging og ombygging av skogsveier, samt ombygging av velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
 • Forsikring av skog
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
 • Oppmerking av eiendomsgrenser

Hvordan bruke skogfondkontoen

 • Skogfondskontoen er skogeiers konto, men kontoen kan ikke disponeres uten skogeiers underskrift.

 • Utbetaling av skogfond skjer enten som refusjon for skogeiers utlegg, eller som oppgjør direkte til entreprenør/leverandør etter skogeiers godkjenning.

 • Vi ser helst at skogeier betaler alle fakturaer selv, og deretter ber om refusjon fra skogfondet. Dette fordi skogeier uansett er den som er ansvarlig for at regningen blir betalt.

 • Kommunen vil ikke ha originalfakturaer, men kopier. Originalene skal skogeier ha til sitt eget regnskap.

 • For betalte fakturaer som skogeier ønsker refundert, må det og oppgis om mva skal refunderes eller ikke. Et tips her: Det er ikke lønnsomt å betale mva med skogfond, da det ikke gir noen skattefordel. Slik ordningen er i dag med 85 % skattefordel er det mye mer lønnsomt å bruke skogfondet til de tiltakene som gir skattefordel enn til betaling av mva.

 • Skogfond kan og brukes til å dekke skogeiers egen arbeidsinnsats ved tiltak som er godkjent for bruk av skogfond.

Når du vil ha refundert penger fra kontoen

Send en kopi av for eksempel plantefakturaen til Sigdal kommune v/landbrukskontoret. På kopien skal det stå: Hvor tiltaket er utført (bestandsnummer), hvilket beløp du ønsker refundert, hvilket bankkontonummer beløpet skal til, om mva skal refunderes eller ikke. Og husk å skrive under et sted på arket. Dersom det er mulig å få tilskudd på tiltaket så husk å skrive "Søknad om tilskudd" et sted på arket. Det enkleste er å bruke dette skjemaet ved siden av fakturakopien. Da blir alt registrert.

Skogkurs har laget en ny veileder for bruk av skogfondskontoen, blant annet med regler og tips for avsetning og smart bruk. Veilederen kan lastes ned her.

For mer informasjon om skogfond se hjemmesidene til Landbruksdirektoratet. Her kan du også sjekke saldo på din egen konto.

Hvordan registrere refusjonskrav elektronisk

Landbruksdirektoratet har laget opplæringsvideoer for hvordan skogeier kan registrere et refusjonskrav selv på www.skogfond.no:

Video - Hvordan legge inn refusjonskrav

Video - Hvordan legge inn refusjonskrav basert på tiltaksrapport fra entreprenør

Husk at kommunen skal ha kopi av fakturaer/timeliste for eget arbeid for at utbetalingen kan skje. Ved å laste opp bilag i skogfondssystemet samtidig som du registrerer refusjonskravet sikrer du rask saksbehandling. Får du det ikke til kan du sende kopi av bilag på epost til skogrukssjefen/saksbehandler skog eller komme innom landbrukskontoret med papirkopi.

Tips en venn Skriv ut