Skolefritidsordning (SFO)

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Det gis tilbud om SFO ved følgende skoler:

  Eggedal skole
  Prestfoss skole
  Nerstad skole

  Det gis tilbud om SFO før/etter skoletid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, samt hel dag onsdag, under forutsetning av at det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. Hver økt (morgen, ettermiddag og hele skolefrie dager) som har færre enn 5 barn påmeldt, vil ikke inngå i SFO tilbudet det påfølgende året
  Ved færre barn påmeldt, vil tilbudet gis ved en av de andre SFO tilbudene i kommunen evt. at man administrativt søker et samarbeid med nærmeste barnehage.

   

   

  Beskrivelse

  Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

  Lover

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Frist for å søke SFO plass er 1. april.
  Søknadsskjema  finner du her PDF document ODT document .

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.07.2017 16:23