Søknadsfrist for næringsfond

Søknadsfrist i 2019 er 1. april.
Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sigdalssamfunnet.

Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter.

Alle næringer skal stilles likt ved tildeling av næringsfondet, men kompetanserettede tiltak og tiltak som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom i kommunen gis prioritet. For øvrig skal prioriteringer følge vedtatte kommuneplan. Støtte til andre gode næringstiltak vil også kunne vurderes.

Retningslinjer

Ordinær søknadsfrist vil fra 2020 være 1. oktober

Tips en venn Skriv ut