Tiltak i kulturlandskapet - hva er søknadspliktig?

Eiere av landbrukseiendom har mange lover og forskrifter å forholde seg til. Tiltak i kulturlandskapet krever ofte søknad og tillatelse etter lovverket. Sjøl om grunneier mener tiltaket er fornuftig kreves det at tiltaket er avklart i forhold til samfunnsinteresser som eks kulturminner og naturmangfold.

Her er noen eksempel på tiltak som krever søknad:

  • Nydyrking

  • Planering

  • Drifts- og skogsveier

  • Tilplanting av dyrka jord

  • Lukking av åpne grøfter

  • Etablere ridebane

  • Fjerning av åkerholmer, steinrøyser og åkerkanter

     

En god regel er at det alltid skal søkes når dyrka mark skal benyttes til anna enn jordbruksproduksjon. Noen av søknadene kan kommunen sjøl avgjøre, mens andre krever samtykke og undersøkelser fra bla fylkeskommune og fylkesmann. Det betyr lengre saksbehandlingstid og det er derfor lurt å søke i god tid før gravemaskinen står i tunet.

Tiltak som regnes som vanlig skjøtsel av eiendommen er ikke søknadspliktig. Eks grøfting, fjerning av trær som henger innover jordet osv.
Er du i tvil, ta kontakt med oss på landbrukskontoret.

Tips en venn Skriv ut