Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Formål
  Denne tjenesten er en fylkeskommunal tjeneste, men søknader behandles av kommunen. I utgangspunktet har ingen rett til eller krav på TT-tjeneste. Søkeren skal ha vesentlige vanskeligheter med å benytte eksisterende rutegående transportmiddel på grunn av funksjonshemming. Det er transportmiddel/terminal/holdeplass som skal være hoved hindringen. TT-tjenesten skal ikke være en erstatning for manglende kollektivtilbud. Det er fylkeskommunen som fastsetter hvor mange som skal kunne få dette tilbudet. Kommunen godkjenner brukere etter bestemmelser som er fastsatt i eget reglement. Reglementet og annen informasjon finner du på fylkeskommunens nettside, se link lenger ned.

  TT-tjenesten kan benyttes til handleturer, besøksreiser, møter og andre fritidsaktiviteter, men ikke til syketransport. Transport til lege, tannlege eller annen helsebehandling dekkes med rekvisisjon fra legen.

  Søknad om TT-tjeneste

  Dersom du trenger TT-tjeneste skal du kontakte kommunen der du bor. Der får du søknadsskjema og nødvendig informasjon om tjenesten. TT-tjenesten blir innvilget for en ubegrenset periode, men dersom tjenesten ikke brukes eller situasjonen din forandrer seg, kan tjenesten bli trukket tilbake. Ved eventuell ledighet godkjennes søkere fortløpende. For nærmere informasjon om transporttjenesten, klikk på denne lenken:

  http://www.bfk.no/tt

  Slik brukes TT-tjenesten
  Alle TT-brukere får tilsendt et verdikort som benyttes som betalingsmiddel i drosjen. Dette er brukerens personlige kort og kan ikke brukes av andre.

  Bestilling av reiser gjøres ved direkte kontakt til drosjene. Oppgi at du er TT-bruker. Gi beskjed dersom du har spesielle hjelpebehov som rullestol eller lignende. Si også i fra om du skal ha med ledsager. Ledsager reiser gratis. Samkjøring med andre TT-brukere er mulig. Fordeling av kostnader avtales mellom brukerne.

  For hver reise betales en egenandel fastsatt av Fylkeskommunen.

  Du kan reise så langt du vil i egen kommune. Ved reiser utenfor kommunen og fylket gjelder tilbudet kun reiser på inntil 50 kilometer fra avreisestedet. Reiser du lengre må du dekke resten selv.

  Kortet er gyldig i perioden 1. april til 31. mars. Du har selv ansvar for å holde oversikt over hvor stor verdi som er igjen på kortet. Spør drosjesjåføren om saldo. Ubrukte verdier overføres ikke til neste periode.

  Ved flytting, skal du melde fra til fraflyttingskommunen, men du kan beholde kortet ut gyldighetsperioden.

  Ansvarlig enhet

  Kommunens kontaktperson for TT-tjenesten er kommuneergoterapeut. For henvendelse: kontakt sentralbordet i Helse og sosial på telefon 32 71 22 00.

  Ferdig utfylt skjema sendes:

  Hjemmetjenesten

  Sigdal kommune

  3350 PRESTFOSS

  Beskrivelse

  Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

  Kriterier/vilkår

  Du har vanskeligheter med å benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

  Samarbeidspartnere

  Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

  Vedlegg

  Legeerklæring passbilde innhentes ved behov.

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

  Beskrivelse

  Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår

  Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

  Samarbeidspartnere

  Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Vedlegg

  Legeerklæring

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 06.05.2019 10:31