Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Sigdal vedtok 21.02.2019 reguleringsplan for Bjørnerudsetermarka.

Kommunens egengodkjenning
Kommunestyret i Sigdal har i møte 21.02.2019 vedtatt følgende reguleringsplan:

Reguleringsplan for Bjørnerudsetermarka på gnr 155/1, 2 og 4
Området ligger nordvest for Eggedal sentrum i Skallandslia med avkjøring fra fv 287 på Skallandsvegen. Planen erstatter store deler av eksisterende reguleringsplan med planID 2005001. Formålet med ny plan er å legge til rette for fortetting i et tidligere regulert område.
Dokumenter i saken:

Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser
Vedtak
Planbeskrivelse

Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl j.f §§ 1-9 og 12-12 påklages.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller
til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.
Reguleringsplanen kan også sees ved teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

 

Prestfoss, 27.02.2019

Tips en venn Skriv ut