Vedtatte reguleringsplaner

Det ble i kommunestyremøte 22. februar vedtatt 4 reguleringsplaner. Under les mer finner du vedtak, kart og bestemmelser.

Kommunens egengodkjenning.

Kommunestyret i Sigdal har i møte 22.02.2017 vedtatt følgende reguleringsplaner;

Reguleringsplan for Torebråten og Bleikemyrstykket Gnr 143/39.
Området ligger mellom Jellelva og Tempelseter-veien i Eggedal. Ny reguleringsplan ble vedtatt 11.12.2015. Da ble to tomter i nordlig del av planområdet glemt. Formålet med planen er å legge inn disse to tomtene i planen samt å endre området mellom tomtene fra byggeområde til friluftsområde.

Kart              Bestemmelser                Vedtak

Regulerigsplan for Frøvoldseter Gnr 140/6.
Området ligger ved Frøvoldseter med avkjøring sørover fra Vestbygda. Planprosessen har gått over mange år, og det har vært offentlig ettersyn to ganger. Formålet med planen er nye tomter til fritidsbebyggelse og vei til noen av de eksisterende hyttene i området.

Kart               Bestemmelser               Vedtak


Reguleringsplan for Lauvhaugen hyttefelt Gnr 156/2.
Området ligger i Skallandslia i Eggedal. Formålet med planen er 8 nye tomter til fritidsbebyggelse.

Kart              Bestemmelser               Vedtak               Planbeskrivelse


Reguleringsplan for Søre Teigelia hyttefelt Gnr 145/1.
Området ligger på Tempelseter i Eggedal. Reguleringsplanen ble vedtatt 20.06.2014. Et område nordøst i planen ble opphevet etter klagebehandling hos Fylkesmannen. Hele planen godkjennes nå under ett. Det er kun endringer i området som ble opphevet (Gnr 145/30, samt tilgrensende del nord for 145/30, 145/107 og 145/108 hvor ny vei er foreslått).

Kart              Bestemmelser               Vedtak


For ovennevnte gjelder
Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl j.f §§ 1-9 og 12-12 påklages.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/teknisk sektor, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygnignslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skrftlig inne 3 år fra og med i dag.
Reguleringsplanen kan også sees ved teknisk sekor, 3350 Prestfoss.

 

Prestfoss, 13.03.2017

Tips en venn Skriv ut