Offentlig ettersyn med frist 24.august og varsel om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale med frist 15. august

Reguleringsplan for Sandsbråtan boligområde Gnr 71 Bnr 11 og VA-plan for tilknytning til Prestfoss renseanlegg og Prestfoss vannverk.

 

Hovedutvalg for næring og drift har i møtet 14.06.2018 vedtatt å legge reguleringsplan for Sandsbråtan boligområde ut på offentlig ettersyn. Området ligger ved Sandsbråten mellom FV 287 og FV 134. Formålet med planen er å legge til rette for høyere utnyttelse og flere enheter i et tidligere regulert område. Eksisterende reguleringsplan for området med planID 2013003 er tenkt erstattet. Det er tenkt å koble området til Prestfoss renseanlegg og Prestfoss vannverk via sjøledning. Det er utarbeidet en VA-plan for området.

 

Reguleringskart                 Bestemmelser                  Vedtak                      Planbeskrivelse

 

ROS-analyse                    Trafikkanalyse                  Illustrasjonsplan         VA-plan

 

 

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med frist 15. august 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

  • knyttet til reguleringsplan Bergshammerlia på Haglebu

  • med grunneiere langs øvre Djupsjøløype mellom Tempelseter og grensa til Krødsherad for opparbeidelse av sykkelsti

     

    Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 24.august. Fristen for merknader til oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale er 15. august 2018.

    Eventuelle merknader til planforslaget og varsel om oppstart av utbyggingsavtaler sendes til Sigdal kommune v/ teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no.

    Reguleringsplanen kan også sees på kommunehuset, Borgestubakken 2,  3350 Prestfoss.