Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Sansehagen og Sigdalsheimen

Sigdalsheimen

Informasjon til besøkende på Sigdalsheimen og omsorgsboliger kan du lese her

Vilkår/ forutsetning:
Institusjon og heldøgnsbolig er hjemlet i  Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav c (Plass i institusjon, herunder sykehjem).

Om Sigdalsheimen:
Sigdal kommune har ett kommunalt sykehjem, Sigdalsheimen.

Sigdalsheimen er delt inn i 4 avdelinger:

 • Sykeavdeling i 2. etg. med plass til 24 beboere
 • Rehabiliteringsavdelingen i 1. etg. med plass til 7 beboere
 • Aldersdementavdelingen i 1. etg. med plass til 10 beboere
 • Korttidsavdeling med tilbud om lindrende behandling med 8 plasser

Vi kan tilby disse typer opphold:

 • korttidsopphold/vurderingsopphold
 • avlastningsopphold
 • langtidsopphold
 • rehabiliteringsopphold
 • dagopphold
 • daggjest/dagsenter
 • kommunalt akutt døgnplass (KAD)

Alle avdelingene har enerom.

Sigdalsheimens målsetning er å gi forsvarlig omsorg og pleie til den enkelte, med utganspunkt i at beboeren skal få dekket sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Vi vil gi veiledning og støtte, så du kan bruke dine egne ressurser, og selv bestemme og ta ansvar for din livssituasjon.

På Sigdalsheimen er det også ansatt fysioterapeuter og ergoterapeut.

På  tirsdager har vi tilbud til daggjester. Dette er et tilbud til hjemmeboende, som har behov for å komme seg ut å treffe andre.
Sigdal kommune har et hukommelseteam og et tjenestetilbud til denne gruppen. Du finner mer informasjon på Demensteamet og tjenestetilbudet.

Ringerike sykehus og kommunene samarbeider om å styrke samhandling mellom primær og spesialhelsetjenesten. Dette har resultert i at Ringerike sykehus fra 1. september 2013 drifter to øyeblikkelig hjelp døgnplasser for kommunene. Disse er etablert i tilknytning til legevakten. Dette kommer i tillegg til at kommunene har etablert lokale plasser i den enkelte kommune. Les mer på: http://www.vestreviken.no/aktuelt/nyheter/Sider/unikt-samarbeid-pa-ringerike.aspx

Kontaktperson på Sigdalsheimen:
Ester Nes Ramstad, assisterende leder.
Tlf: 32 71 22 00