Skjemabank


A
Allment kulturarbeid - søknad (KF-422)
Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)

B
Barnehage - Endre plass (0621)
Barnehage - Oppsigelse (KF-102)
Barnehage - Redusert foreldrebetaling (KF-574-0621)
Barnehage - Søknad om ny plass (0621)
Bostøtte, søknad

D
Dyrehold i kommunal bolig i Sigdal kommune

E
Elevpermisjon (KF-516)

G
Gjødslingsplan, søknadskjema, 5 årig plan PDF document ODT document

H
Helse og omsorgstjenester - søknadsskjema barn og unge under 18 år
Helse og omsorgstjenester - søknadsskjema søkere over 18 år
Henvendelse til kommunen (KF-327)
Historiske arkiv - begjæring om innsyn (KF-469)

I
Igangsettingstillatelse - søknad om (KF-452)
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)
Innsynsbegjæring (KF-390)

J
Jordleieavtale

K
Kommunal bolig - leie (KF-138)
konsesjon; egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
konsesjon; søknadsskjema for konsesjon om erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven.
Kultur- søknadsskjema kulturstipend
Kulturpris - forslag til kandidater (KF-498-0621)

L
Ledsagerbevis

M
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (KF-581)
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195C)
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-172-0621)

N
Nabovarsel / Gjenpart av nabovarsel (KF-370)

O
Offentlig høring - høringssvar (KF-239-0621)
Oppmålingsforretning, fradeling, rekvisisjonsskjema

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, søknadsskjema
PPT henvisningsskjema for barnehage og skole
PPT, Henvisningsskjema for voksne

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Samtykkeerklæring for barn og unge under 18 år
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skjenkebevilling (KF-423)
Skole - informasjon om utmelding og flytting fra kommunen (KF-651)
Skole - Innmelding (KF-130-0621)
Skole - Leksehjelp påmelding (KF-646)
Skole - Overflytting innen kommunen (KF-622)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass (KF-122-3045)
Skolefritidsordningen (SFO) - Endring eller oppsigelse
Skolefritidsordningen (SFO) - Redusert foreldrebetaling (KF-630-0621)
Skolefritidsordningen (SFO) - Svar på plasstilbud
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning (KF-409)
Søknad om ferdigattest (KF-416B)
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Søknad om midlertidig brukstillatelse (KF-416B)
Søknad om skoleskyss (0621)
Søknad om skoleskyss grunnet farlig skolevei (KF-165-0621)
Søknad om tillatelse til spredning av slam på jorbruksareal PDF document ODT document
Søknad om utsatt/fremskutt skolestart (KF-632)

T
Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418)
Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418B)
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - søknad (KF-420)

U
Utdanningslegat - søknadsskjema
Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal

V
Voksenopplæring, henvisningsskjema til PPT
Voksenopplæring, søknadskjema for ressurser