Utmark i Sigdal

Hjorteviltforvaltning i Sigdal

Viltforvaltning
Ansvarlig for vilt- og fiske i kommunen er Landbruksetaten v/skogbruk.

Elgjakt, hjortejakt og rådyrjakt

Elgjakta:
Elgjakta er organisert med 10 storvald med underliggende jaktfelt og 1 enkeltvald. Jaktrettshavere og grunneiere setter opp et forslag til avskytingsplan for 4 år som kommunen behandler og vedtar. Valdene har et tellende areal er på ca. 702.000 dekar. Minsteareal for elg i Sigdal er på 4000 dekar nord i kommunen og 2000 dekar sør i kommunen.

Hjortejakta:
Minsteareal på hjort er 5000 dekar.

Rådyrjakta:
Rådyrjakta organiseres i 100 enkeltvald. 11 vald med kvotefri jakt (areal større enn 10 000 dekar) og 89 vald med kvote. Minsteareal er 500 dekar.

Jakttider og søknadsfrister

Jakttider gjeldende fra 1. april 2017 til 31. mars 2022

Dyr Jakttid Fra Til
Elg Ordinær jakttid 25. september 23. desember
Hjort Ordinær jakttid 1. september 23. desember
Rådyr Ordinær jakttid 25. september 23. desember
Rådyr Voksen rådyrbukk 10. august 23. desember

 

Tidsfrister

Søknad /rapport Frist
Søknad om endring av hjorteviltvald 1. april
Søknad om godkjenning av hjorteviltvald 1. mai
Fellingsrapporter for hjortevilt 14 dager etter jaktas slutt

Informasjon om jaktutøvelse, felling og bestandsutvikling finner man i hjorteviltregisteret.

Jegerprøve/jaktkort m.m.

Jegerprøven
Jakt og fangst krever kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Alle nye jegere må derfor ta jegerprøven som består av en teoretisk prøve og et praktisk kurs.

Aldersgrense for å ta prøven er 14 år, men man må være fylt 16 år for å kunne drive selvstendig småviltjakt og fangst, og 18 år for å drive selvstendig storviltjakt.
Består du prøven blir du registrert i jegerregisteret.

Jegerprøven holdes normalt av de lokale jeger- og fiskerforeningene. En oversikt over disse finner på nettsidene til Norges jeger- og fiskerforbund.

For mer informasjon om jegerprøven, se hjemmesidene til Miljødirektoratet

Kommunen administrerer ikke kortsalg for småviltjakt. Forhør deg eventuelt med den lokale jeger- og fiskerforeningen, eller det lokale grunneierlaget, og hør om disse tilbyr dette.

Linker
Sigdal og Eggedal Jeger- og fiskeforening

Hund – båndtvang

Alle hunder, uansett rase, har båndtvang i tiden 01.04 – 20.08.
I tillegg til ordinær båndtvang (f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august), er det også utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite i tiden 21. august t.o.m. 30 september.

Av hensyn til mennesker er det båndtvang hele året i boligområder, handleområder, parker, kirkegårder, idrettsanlegg og offentlige friområder.       
Forskrift om hundehold i Sigdal kommune finner du her.

Elgbeitetaksering og aldersregistrering på elg

Det ble gjennomført elgbeitetaksering i Sigdal våren 2016. Taksten viser at elgbeite i Sigdal er  på et moderat nivå, med at det fortsatt er overbeite i store deler av kommunen. Rapporten PDF document ODT document er et viktig grunnlagsmateriale for utarbeiding av nye bestandsplaner for elg i Sigdal.

Forvaltningsplan for hjortevilt i Sigdal finner du her PDF document ODT document .

Aldersregistrering av elg i Sigdal i 2016 og rapport om elgbestanden  finner du her. PDF document ODT document

Aldersregistrering av felt elg i 2018 finner du her.

Melding om skadet eller dødt vilt

Med fallvilt menes vilt som påtreffes dødt, vilt som blir skadet på en slik måte at det ut fra dyrevernhensyn må avlives og vilt som felles som skadedyr. Skader i forbindelse med påkjørsler i trafikken er den største årsaken til fallvilt. Det er svært viktig at det meldes i fra umiddelbart etter viltpåkjørselen. Det må oppgis en god stedsangivelse for å spare et skadet dyr for unødige lidelser, og for at ettersøkspersonell raskere kan finne det påkjørte dyret.

Viltpåkjørsler skal alltid meldes til politiet på tlf. 02800.

Ved påkjørsel hvor viltet forblir på skadestedet er det viktig å la dyret få ro. Menneskers tilstedeværelse vil stresse det skadede dyret unødig, og det er viktig at man i slike situasjoner holder god avstand inntil ettersøksgruppa er på plass.
Hvis man må forlate stedet før personell er på plass, er det viktig at stedet merkes godt.

Finner man døde dyr, f.eks. grevlinger og rådyr langs vei, er det ikke ettersøksgruppas oppgave å rydde opp dette. Hvis veien er kommunal, kontaktes kommunens driftsavdeling. Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen, tlf 175.

Viltpåkjørsler fører ofte til skader på kjøretøyet. Dette dekkes gjerne over kaskoforsikringen, men for å unngå bonustap vil forsikringsselskapet normalt kreve en bekreftelse fra kommunen på at kjøretøyet har vært innblandet i en slik kollisjon før utbetaling. En slik bekreftelse kan fås  ved å ta kontakt med landbrukskontoret.

Elektronisk rapportering og skrantesjuke/CWD

Fra og med 2019 skal det under jakta rapporteres elektronisk på www.hjorteviltregisteret.no. Papirskjemaer tas ikke imot. Dersom du trenger veiledning til bruk av portalen kan du kontakte Naturdata AS på telefon 74 33 53 10 eller på epost support@naturdata.no.

Brukerveiledning til portalen finnes her.

Sigdal kommune er med i det nasjonale kartleggingsprogrammet for CWD (skrantesjuke). Dette betyr at det skal tas CWD-prøver under ordinær jakt, både hjerne- og lymfeknuteprøve, av all felt elg og hjort som er 2 år eller eldre. Prøvesettene hentes hos landbrukskontoret før jakta starter. Prøvene skal holdes kjølig (men IKKE fryses) fram til de sendes i posten. Prøvesvar kan søkes opp i Hjorteviltregisteret. Nyttig informasjon og instruksjonsvideoer finnes på www.hjortevilt.no/skrantesjuke/skrantesjuke-jaktinnsamling

 

Motorferdsel i utmark

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har som formål, ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivsel. 

Grunneier eller den bruksberettigede har rett til å nekte eller begrense motorferdsel på egen eiendom, uavhengig av om det foreligger tillatelse fra kommunen. For å unngå misforståelser er det hensiktsmessig å innhente tillatelse fra grunneier/veistyre før søknad om motorferdsel blir behandlet.

Lov om motorferdsel i utmark finner du her.
Forskrift om motorferdsel i utmark finner du her.

Søknadsskjema om motorferdsel finner du her. Det skal legges ved kartskisse som viser inntegnet trasè.

Skjema for legeerklæring finner du her

Det er god dekning av leiekjøring i kommunen, spesielt i hytteområdene. Leiekjøringsliste finner du her.