Trygghetsalarm

Vilkår/ forutsetning:
Tjenesten vurderes i henhold til Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b (Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt).

Om trygghetsalarm:
Trygghetsalarm er ikke særskilt omtalt i lovteksten.

Trygghetsalarmer er en viktig forebyggende tjeneste. Det er en lavterskeltjeneste, det vil si at alle som henvender seg får tilbud. Det er ingen venteliste.

Bruker som ønsker trygghetsalarm må enten ha installert fasttelefon eller ha mobiltelefon. Bruker av trygghetsalarm må også få installert nøkkelboks. Ambulerende vaktmester gjør dette.

Ambulerende vaktmester har hovedansvar for trygghetsalarmene og står for installering, demontering og testing av alarmene.

Vaktmester har også ansvar for å lære opp bruker i bruk av alarmen og forklare hvordan denne virker når han er der og installerer alarmen. Hjemmetjenesten har ansvar for å følge opp og forsikre seg at bruker vet hvordan de bruker alarmen.

Alarm varsles ved at bruker trykker på amuletten som han/hun har på seg. Det går signal fra amulett til selve alarmen som er koblet på telefonen. Alarmen vil ringe opp alarmmottaket som står på Sigdalsheimen. Når alarmen besvares så kan man kommunisere med bruker da alarmen er utstyrt med en høyttaler. Sigdalsheimen som ekstra sikkerhet knyttet seg til tjenesten "hjelp24". Det vil si at brukeren alltid skal få svar når det trykkes på alarmen, selv om det er linjefeil hos Sigdalsheimen, eller stor trafikk på linjene til Sigdalsheimen. Hjelp24 sørger for at bruker får formidlet kontakt med hjemmetjenesten.

Pris
Egenandel.