Kommunens egengodkjenning

Kommunestyret i Sigdal har i møte 13.12.2018 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Reguleringsplan for Sandsbråten boligområde på gnr 71/11
Området ligger ved Sandsbråten mellom Fv 287 og Fv 134. Formålet med planen er å legge til rette for høyere utnyttelse og flere enheter i et tidligere regulert området. Det er tenkt å koble området til Prestfoss renseanlegg og Prestfoss vannverk via sjøledning. Det er utarbeidet VA-plan for området.

Dokumenter i saken:

 

Reguleringsplan for hytteområdet Gamlesetra på gnr. 143/4, 7, 549
Området ligger mellom Tempelseter og Djupsjøen i nordenden på Gamlesetervannet. Formålet med planen er nye tomter til fritidsbebyggelse og å legge om skiløypa.

Dokumenter i saken:

 

For ovennenvte gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl j.f §§1-9 og 12-12 påklages.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 4 uker fra kunngjøring (1 uke ekstra pga fridager). Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.
Reguleringsplanene kan også sees ved teknisk sektor, 3350 Prestfoss.

Prestfoss, 20.12.2018