Folkehelse

Hva er folkehelse?
Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

En vanlig definisjon av helse
Helse er et kulturelt begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.
Medisinsk er helse definert som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevekts balanse. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. En form for forebygging er gode vaner, som oftest blir utført automatisk uten at personen er spesielt oppmerksom på det. Eksempler på gode helsevaner er å bruke bilbelte, spise regelmssig og mosjonere litt hver dag.
Kilde: Wikipedia

Folkehelsearbeid
Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Kilde: Folkehelseloven

I Sigdal skal folkehelsesamarbeidet være sektoroverpripende
Sigdal kommune opprettet en folkehelsekoordinator og tverrsektoriell folkehelsegruppe i 2017. Folkehelsekoordinatoren er organisatorisk plassert i rådmannens stab og leder den tverrsektorielle folkehelsegruppa. Øvrige deltakere i folkehelsegruppa er leder administrasjn/personal, skolesjef, helse og soisalsjef, frikslivskoordinator, kommuneoverlege, kommunepsykolog, leder forebyggende helse, teknisk sjef og leder NAV.
Andre funksjoner etter behov som: ruskonsulent, leder psykisk helse og rus, barnehagekonsulent og kommuneplanlegger. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for folkehelsegruppa. Folkehelsegruppa gir innspill til kommuneplanarbeidet og deltar aktivt i kommunens helhetlige folkehelsesamarbeid. Deltakerne er ansvarlige sammen med sine virksomhetsledere og folkehelsesamarbeidet innenfor sine sektorer. Den tverrsektorielle folkehelsegruppa har vært aktivt med i prosessen ved utarbeidelse av denne folkehelseoversikten

Folkehelse er innarbeidet som et gjennomgående tema i Kommuneplanens samfunsdel 2015-2030. Det er valgt å løfte fram folkehelse i planen som et eget fokusområde for å understreke betydningen av dette temaet. Målsettingene i planen er:

  • At innbyggerne i alle aldre og med ulike interesser skal trives
  • At folk motiveres til å ivareta egen helse
  • Å utvikle differensierte boligområder for å fremme gode oppveskt. og levevilkår for alle
  • At kommune forsatt skal være en av Østlandets mest attraktive destinasjoner for friluft og Fritidsaktivitet

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2024 gir en god oversikt over anlegg og aktiviteter. Den har i tillegg en handlingsplan som behandles årlig.
Folkehelsebarometeret, Ung data undersøkelsen 2017, SSB og Kommunehelsa statistikkbank medvikrer til at kommunen har forholdsvis god oversikt voer helsetilstanden og disse kildene ligger til grunn for denne oversikten.

Kommuenstyret i Sigdal vedtok 13.12.2018 en folkehelseoversikt for perioden 2018-2021.
 

Kunnskap om folkehelse
Lovverk, statistikk og veiledere om lokalt folkehelsesamarbeid