Fv. 287 Hørja bru - Båsheim - Skjærsbru

Reguleringsplan for Fv. 287 Hørja bru - Båsheim - Skjærsbru er ute på offentlig etterysn, med frist for merknader 21. juli 2019. Under les mer finner du dokumentene i saken.

Offentlig ettersyn med frist 21. juli 2019

Reguleringsplan for fv. 287 Hørja bru – Båsheim – Skjærs bru

Statens vegvesen legger forslag til reguleringsplan for fylkesveg 287 mellom Hørja bru og Skjærs bru ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen har i samarbeid med Sigdal kommune, utarbeidet detaljreguleringsplanen. Det dreier seg om en strekning på 9,7 km.

Fv. 287 er preget av forfall. Tiltaket har til hensikt å utbedre vegen slik at vegens standard blir gjenopprettet. Et forfallsprosjekt vil si at vegen skal tilbakeføres til den tilstand den hadde før forfallet tok overhånd. Med den bakgrunn legges det i hovedsak opp til å beholde eksisterende vegbredde og kurvatur.

 

Arealplankart

Bestemmelser

Illustrasjonshefte

Planbeskrivelse

Prinsippskisser

Rapport fra arkeologisk registrering

ROS-analyse

Stabilitetsvurdering Båsumhaugen

 

Har dere spørsmål til prosjektet kan de stilles til prosjektleder Knut Erik Skogen på telefon 32 21 43 24 med e-post knut-erik.skogen@vegvesen .no eller planleggingsleder Simen Haga på telefon 32 21 45 05 med e-post simen.aastorp.haga@vegvesen.no.

 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 21. juli 2019. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal innen 21. juli 2019. Reguleringsplanen med dokumenter kan også sees på kommunehuset i Sigdal, Borgestubakken 2,  3350 Prestfoss.