Vedtatt reguleringsplan

 

Reguleringsplan for Springhaug ble vedtatt i kommunestyret 20.06.19. For klageadgang og dokumenter i saken, se under.

 

Reguleringsplan for Springhaug på gnr 160/175.

Kommunestyret har i møtet 20.06.19 vedtatt reguleringsplan for Springhaug. Området ligger nord for Skareseter med avkjøring fra fv 287 ved Flatin. Formålet med planen er å legge til rette for 10 nye tomter til fritidsbolig.

 

Dokumenter i saken:

Vedtak

Reguleringskart                

Reguleringsbestemmelser                  

Planbeskrivelse   

ROS-analyse

Temakart vann og avløp

Vurdering restkapasitet vann og avløp

 

Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl j.f  §§1-9 og 12-12 påklages.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.

Reguleringsplanen kan også sees i servicetorget, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.