Offentlig ettersyn Storlia nord med frist 23. november 2019

Hovedutvalg for næring og drift har i møte 26.09.2019 vedtatt å legge reguleringsplan for Storlia nord på gnr 167 bnr 4 ut på høring og offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Storlia nord på gnr 167 bnr 4
Planområdet ligger øst for Haglebuvannet og sør og øst for reguleringsplan Storlifeltet F1. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse og tihæørende infrastruktur. Store deler av planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan Storlifeltet som ble vedtatt i 2001.

Dokumenter i saken:

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 05.10.2019 - 23.11.2019. Eventuelle merknader til planforslagene sendes til Sigdal kommune v/teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no innen 23.11.2019.

Reguleringsplanene kan også sees på kommunehuset, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.