Skogbrukssjefen og Sigdal-Eggedal skogeierlag inviterer til tradisjonelt høstmøte

På Frydheim grendehus 3. desember kl. 18.30

 

Som et ledd i arbeidet med nye skogbruksplaner og de rene miljøregistreringene blir utkast til nye nøkkelbiotoper sendt skogeierne i Sigdal-Eggedal og Flesberg rundt årsskiftet. Deretter vil skogeierne kunne ha en viss medvirkning på utvelgelse av nøkkelbiotoper i egen skog.

Vi har derfor invitert kvalitets- og miljøsjef Per Hallgren i Viken Skog SA til møtet. Han vil orientere om bl.a. bakgrunnen for miljøstandarden, utvalg av nøkkelbiotoper, mulighet for grenseendring og andre aktuelle tema. Spørsmål og diskusjon.

Etter matpausen blir det mer om rødlisting av arter, artsdatabanken og artskartet. Videre vil skogbrukssjef Haldis Linde Lie fortelle om fremdrift i skogbruksplanarbeidet samt frister og nivå for diverse tilskudd og skogfond.

Til slutt blir det en orientering om avsetning, priser, sortimentskrav og markedsutsikter for tømmer ved skogbruksleder Marius Sannes.

Velkommen !

Med hilsen

Skogbrukssjefen og

Styret i Sigdal-Eggedal skogeierlag