Reguleringsplaner - offentlig ettersyn og vedtak

Reguleringsplan for Mikkelstjenn økogrend, Tempelnatten og Haglebutunet er på offentlig ettersyn. Reguleringsplan for Prestfoss sentrum nord og Åslandseter nedre ble vedtatt 25.06.2020.

Reguleringsplan for Tempelnatten gnr 143/12
Området ligger på Tempelseter ved Istjern. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med tomter til fritidsbebyggelse.

Dokumenter i saken;

Vedtak

Forslag til plankart

Forslag til bestemmelser

Planbeskrivelse

3D modeller

 

Reguleringsplan for Mikkelstjenn økogrend gnr 93/1
Området ligger i Båseroa. Formålet med planen er å legge til rette for boligtomter med tilknytning til gårdsdrifta.

Dokumenter i saken;

Vedtak

Forslag til plankart  

Forslag til bestemmelser          

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

ROS-analyse

Trafikkanalyse

Rapport vann og avløp

Trafikkanalyse

 

 

Reguleringsplan for Haglebutunet gnr 167/72
Området ligger på Haglebu og omfatter Haglebu Fjellstue og nye leilighetsbygg i området. Formålet med planen er å legge til rette for flere leilighetsbygg og utvidelse av Fjellstua med utleiemuligheter.

Dokumenter i saken;

Vedtak

Forslag til plankart  

Forslag til bestemmelser             

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Terrengsnit

Trafikkanalyse

Flomfarevurdering

Støyutredning

Haglebuvannet - terrengsnitt.pdf

 

Vedtatte reguleringsplaner

Prestfoss sentrum nord
Planen strekker seg fra Prestfoss bru i sør til XL-bygg i vest og Prestfoss renseanlegg i øst. Formålet med planen er å «rydde opp» slik at planen stemmer med dagens arealbruk og med framtidige ønsker om utvikling. Planen erstatter store deler av reguleringsplan for Prestfoss sentrum nord med planID 1986002.

 

Vedtak

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

 

Åslandseter nedre gnr 153/15
Området ligger på Haglebu, rett nord for alpinbakken. Planen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan Åslandsetra fra 1999. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterende hyttefelt, deler av området med høy utnyttelse.

 

Vedtak

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

 

Planforslagene er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 3. september 2020. Det er utvidet høringsperiode pga ferietider. Eventuelle merknader til planforslagene sendes skriftlig til Sigdal kommune.

Planvedtakene kan i medhold av pbl j.f  §§1-9 og 12-12 påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune innen 3 uker fra kunngjøringen. I klagen skal det angis vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnen for klagen.

Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.

 

Merknader og klager sendes til Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no

Kommunehuset i Prestfoss er for tiden stengt for publikum. Ta kontakt pr post@sigdal.kommune.no eller telefon 32 71 14 00 om dere ønsker dokumenter tilsendt.