Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt fra landbruk og utmark

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) er 1. mai

Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 1. mai og 1. september. Har dere tiltak dere skal i gang med i år anbefaler vi at dere søker nå, da vi ikke kan garantere at det er igjen penger til andre søknadsfrist.

Frist for søknad om godkjenning av vald og endring av vald er 1. mai

Landbrukskontoret minner om at fristen for å sende ny søknad om godkjenning av rådyrvald eller endring i rådyrvald er 1. mai.

Ta hensyn til villrein i påskefjellet

Vi ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødige forstyrrelser av dyra. Seinvinteren og våren er en sårbar periode for villrein, og de trenger ro før kalving.

Høring av "Forskrift om hundehold, Sigdal kommune"

Sigdal kommune skal foreta en revidering av "Forskrift om hundehold, Sigdal kommune" og sender med dette saken på høring. 

Fiskefondet - Sigdal kommune

Søknad til fiskefondet (Horgafondet) - til fremme av fisk i Sigdal - sendes innen 10. november 2020 til Sigdal kommune, landbrukskontoret, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til epost post@sigdal.kommune.no. Vedtektene finner du her.

Søknadsfrist - Fond til turist- og friluftsformål

Søknadsfrist for «Fond til turist- og friluftsformål» er 1. oktober.
 

Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 1. mai og 1. september.

SMIL-tiltak er miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Eks på dette er rydding og inngjerding av gamle beiter, hydrotekniske tiltak mm. Husk å søke før dere påbegynner tiltaket.

Høring av planforslag

Formannskapene i Krødsherad og Sigdal fattet følgende vedtak i sine møter hhv. 12. mars 2020 og 30 april 2020:
Planforslag til Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029 sendes ut på jhøring og legges ut til offentlig ettersyn ihht. pbl. § 11-14. 

Høring av Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029

Formannskapene i Krødsherad og Sigdal fattet følgende vedtak i sine møter hhv. 12.mars 2020 og 30. april 2020: 

Planforslag til Kommundelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuneplan 2019-2029 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht. pbl. § 11-14".

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) er 1. mai

Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 1. mai og 1. september. Har dere tiltak dere skal i gang med i år anbefaler vi at dere søker nå, da vi ikke kan garantere at det er igjen penger til andre søknadsfrist.