Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Aktuelt fra landbruk og utmark

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 1. MAI

SMIL-midlene har søknadsfrist 1. mai og 1. september. 

Hvordan planlegge vekstsesongen med hensyn på klima og lommeboka

Velkommen til Prestfoss, kommunestyresalen torsdag 17. mars kl.19.00 – 21.30 Ingen påmelding på forhånd

Nyttig informasjon om stormskader på skog

Statsforvalteren har lagt ut viktig informasjon knytta til stormskader på skog 19. november.

Invitasjon til temamøte 19. okt. om forvaltning av matjord og klimaråd

Tirsdag 19. oktober kl.17.00 arrangeres et temamøte med fokus på forvaltning av matjord og muligheter med klimaråd i regi av lokalt bondelag, småbrukalag og landbruksrådgivninga. Det er oppmøte på gården til Helge Nubberud før møtet fortsetter inne på kommunehuset. 

Fiskefondet Horgafondet - søknadsfrist 1. november

Horgafondet er et fond til fremme av fiske i Sigdal. Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes.

Forvaltningsavdelingen og landbrukskontoret har sommerstengt i uke 29

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge forvaltningsavdelingen og landbrukskontoret i uke 29, fra 19. juli t.o.m. 23. juli.

Vi beklager for eventuelle ulemper dette medfører og ønsker alle våre brukere en riktig god sommer!

Åtte tips for naturvennlig friluftsliv

Stadig flere tar i bruk den flotte naturen vår, og mange har planer om å nyte sommeren utendørs. Økt ferdsel gir også økt fare for slitasje og forstyrrelse av dyrelivet. Viken fylkeskommune og Statsforvalteren har utarbeidet en brosjyre med åtte tips om naturvennlig friluftsliv.

Vi søker prosjektleder skogsbilveiprosjekt

Kommunene Kongsberg, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal skal gjennomføre et 3-årig skogsbilveiprosjekt med fokus på å kartlegge opprustingsbehov på eksisterende skogsbilveier og samtidig kartlegge behov for nye skogsbilveier i områder med for dårlig veidekning pr i dag.

Vi søker en prosjektleder som kan veilede og initiere samarbeidsprosjekter blant skogeierne, deriblant bistå med opprettelse av veivedlikeholdsforeninger.

Arbeidsgiver er Nore og Uvdal kommune. Søknadsfrist er 27. juni, med oppstart 2. august.

Informasjon om gjerdebruk og hytter

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Vis hensyn til vilt og husdyr som beiter i utmark!

Våren er yngletid for vilt og rundt 1. juni slippes det dyr på utmarksbeite. Det er viktig å vise hensyn til og overholde båndtvangen.