Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt fra landbruk og utmark

Invitasjon til temamøte 19. okt. om forvaltning av matjord og klimaråd

Tirsdag 19. oktober kl.17.00 arrangeres et temamøte med fokus på forvaltning av matjord og muligheter med klimaråd i regi av lokalt bondelag, småbrukalag og landbruksrådgivninga. Det er oppmøte på gården til Helge Nubberud før møtet fortsetter inne på kommunehuset. 

Fiskefondet Horgafondet - søknadsfrist 1. november

Horgafondet er et fond til fremme av fiske i Sigdal. Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes.

Forvaltningsavdelingen og landbrukskontoret har sommerstengt i uke 29

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge forvaltningsavdelingen og landbrukskontoret i uke 29, fra 19. juli t.o.m. 23. juli.

Vi beklager for eventuelle ulemper dette medfører og ønsker alle våre brukere en riktig god sommer!

Åtte tips for naturvennlig friluftsliv

Stadig flere tar i bruk den flotte naturen vår, og mange har planer om å nyte sommeren utendørs. Økt ferdsel gir også økt fare for slitasje og forstyrrelse av dyrelivet. Viken fylkeskommune og Statsforvalteren har utarbeidet en brosjyre med åtte tips om naturvennlig friluftsliv.

Vi søker prosjektleder skogsbilveiprosjekt

Kommunene Kongsberg, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal skal gjennomføre et 3-årig skogsbilveiprosjekt med fokus på å kartlegge opprustingsbehov på eksisterende skogsbilveier og samtidig kartlegge behov for nye skogsbilveier i områder med for dårlig veidekning pr i dag.

Vi søker en prosjektleder som kan veilede og initiere samarbeidsprosjekter blant skogeierne, deriblant bistå med opprettelse av veivedlikeholdsforeninger.

Arbeidsgiver er Nore og Uvdal kommune. Søknadsfrist er 27. juni, med oppstart 2. august.

Informasjon om gjerdebruk og hytter

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Vis hensyn til vilt og husdyr som beiter i utmark!

Våren er yngletid for vilt og rundt 1. juni slippes det dyr på utmarksbeite. Det er viktig å vise hensyn til og overholde båndtvangen.

Tilskudd til kulturarv og friluftsliv med spesielt fokus på kulturhistoriske veier/stier og tilrettelagte ferdselsminner

Viken fylkeskommune ønsker å invitere til søknader om støtte til tiltak knyttet til utvikling av kulturhistoriske vandreruter og tilrettelegging av tilknyttede kulturminner i Buskerudgeografien. Vi prioriterer arbeid med pilegrimsleden og allerede igangsatte prosjekter. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner aktive i Buskerudgeografien kan søke.

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) er 1. mai

Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 1. mai og 1. september. Har dere tiltak dere skal i gang med i år anbefaler vi at dere søker nå, da vi ikke kan garantere at det er igjen penger til andre søknadsfrist.

Frist for søknad om godkjenning av vald og endring av vald er 1. mai

Landbrukskontoret minner om at fristen for å sende ny søknad om godkjenning av rådyrvald eller endring i rådyrvald er 1. mai.