Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Aktuelt fra landbruk og utmark

Fiskefondet Horgafondet - søknadsfrist 1. november

Horgafondet er et fond til fremme av fiske i Sigdal. Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes.

 

Har du fått regninga på din nye skogbruksplan?

Det er viktig at du sjøl betaler regninga innen fristen, og ønsker du å bruke skogfond til å dekke utgiftene må du registrere refusjonskravet elektronisk ved å følge denne linken
https://www.sigdal.kommune.no/skogfond.395515.no.html

Har du fått regninga på din nye skogbruksplan?

Det er viktig at du sjøl betaler regninga innen fristen, og ønsker du å bruke skogfond til å dekke utgiftene må du registrere refusjonskravet elektronisk ved å følge denne linken
https://www.sigdal.kommune.no/skogfond.395515.no.html

Informasjon om gjerdebruk og hytter

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Vis hensyn til vilt og husdyr som beiter i utmark!

Våren er yngletid for vilt og rundt 1. juni slippes det dyr på utmarksbeite. Det er viktig å vise hensyn til og overholde båndtvangen.

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 1. MAI

SMIL-midlene har søknadsfrist 1. mai og 1. september. 

Hvordan planlegge vekstsesongen med hensyn på klima og lommeboka

Velkommen til Prestfoss, kommunestyresalen torsdag 17. mars kl.19.00 – 21.30 Ingen påmelding på forhånd

Nyttig informasjon om stormskader på skog

Statsforvalteren har lagt ut viktig informasjon knytta til stormskader på skog 19. november.

Invitasjon til temamøte 19. okt. om forvaltning av matjord og klimaråd

Tirsdag 19. oktober kl.17.00 arrangeres et temamøte med fokus på forvaltning av matjord og muligheter med klimaråd i regi av lokalt bondelag, småbrukalag og landbruksrådgivninga. Det er oppmøte på gården til Helge Nubberud før møtet fortsetter inne på kommunehuset. 

Fiskefondet Horgafondet - søknadsfrist 1. november

Horgafondet er et fond til fremme av fiske i Sigdal. Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes.