Aktuelt fra landbruk og utmark

Høring av planforslag

Formannskapene i Krødsherad og Sigdal fattet følgende vedtak i sine møter hhv. 12. mars 2020 og 30 april 2020:
Planforslag til Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029 sendes ut på jhøring og legges ut til offentlig ettersyn ihht. pbl. § 11-14. 

Høring av Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029

Formannskapene i Krødsherad og Sigdal fattet følgende vedtak i sine møter hhv. 12.mars 2020 og 30. april 2020: 

Planforslag til Kommundelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuneplan 2019-2029 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht. pbl. § 11-14".

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) er 1. mai

Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 1. mai og 1. september. Har dere tiltak dere skal i gang med i år anbefaler vi at dere søker nå, da vi ikke kan garantere at det er igjen penger til andre søknadsfrist.

 

 

Kan sesongarbeidere i landbruket jobbe i karantenetida? Søk kommunelegen

Bønder som har behov for sesongarbeidere i landbruket, som man ønsker skal arbeide i karantenetida, skal utarbeide en søknad som sendes til kommunen.

Sigdal i beredskap - oppdatering fra kriseteamet

Oppdateringen om situasjonen i Sigdal ser du i intervjuet under les mer.

Skogbrukssjefen i permisjon

Vi oppfordrer alle til å avtale tid for besøk. Da er dere sikre på at vi er her når dere kommer

Fellingsrapport for rådyr

Vi minner om at fellingsrapport for rådyr skal leveres til landbrukskontoret snarest

Søknadsfrist for fiskefondet Horgafondet er 1. november 2019

Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes. Søknad skal være skriftlig og sendes elektronisk til kommunens postmottak eller pr post til Sigdal kommune v/landbrukskontoret, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

 

Søknadsfrist - Fond til turist- og friluftsformål

Søknadsfrist for «Fond til turist- og friluftsformål» er 1. oktober.
 

Skogbruksplan

I disse dager utarbeides det nye skogbruksplaner i Sigdal og Flesberg. I den forbindelse vil det i august og utover høsten være feltpersonell ute i skogen som gjennomfører målinger nødvendig for å lage gode skogbruksplaner. Eventuelle spørsmål kan rettes til medlemmer av takstutvalget eller skogbrukssjefen på landbrukskontoret