Aktuelt fra teknisk

Nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker

Kommunestyret har i sitt desembermøte vedtatt et nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker. Det nye gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2020.

Gjenvinningsstasjonen pinsaften

Gjenvinningsstasjonen er åpen pinsaften.

Oppmålingsavdelingen innfører telefontid

Oppmålingsavdelingen har i vinter/vår gjennomført et LEAN prosjekt for å optimalisere sine arbeidsprosesser. Målsetningen med prosessen har vært å bidra til større kundetilfredshet. Ny arbeidsprosess tilprøves ut i barmakrsperioden 2019 og til medio okotber. Oppmålingsavdelingen vil i denne perioden ha telefon/e-post tid onsdag gjeldende fra og med uke 20 (mandag 13. mai). Forespørsler til oppmålingsavdelingen utenom disse dagene vil bli besvart onsdagen etter. Øvrige dager vil benyttes til for- og ettarbeid og oppmålingsarbeid ute i felt.

 

Gjenvinngsstasjonen

Teknisk sektor minner om at gjenvinningsstasjonen kun er åpen på torsdager ut oktober måned - d.v.s siste åpningsdag er 25. oktober. Mottaket vil også holde "sommeråpent" på torsdager i 2019. Nøyaktig tidspunkt for torsdagsåpent blir annonser før åpning i 2019. Mottaket er åpent som tidligere på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - 14.00.

Adresseinformasjon august 2017

Nå får stadig flere innbyggere brev fra kommunen om sin nye offisielle veiadresse.

Adressering i Sigdal kommune

Stauts i arbeidet medio september: Adresseplan for Sigdal kommune 2012-2016 med mål og prinsipper, samt lokal skiltforskrift med deltajering av skilting, ble begge vedtatt av kommunestyret i møte 11.04.2013. Hovedutvalget for næring og drift har blitt delgert myndigheten som offisielt navnutvalg. Totalt 271 veinavn har blitt vedtatt med skrivemåte, hvorav 105 er for veier i fjellet.

Attraktive boligtomter på Nerstad

Det er lagt ut seks flotte tomter på Nordheimfeltet på Nerstad, som ligger i tilknytning til allerede eksisterende boligfelt. Nerstad ligger landlig til i nedre delen av Sigdal kommune, med kort avstand til Kongsberg, Drammen og Hønefoss. Det er gangavstand til skole, barnehage og idrettsanlegg langs gang- og sykkesti.

Informasjon Enger vannverk

Teknisk sektor sendte den 05.11.d.å. ut skriftelig informasjon til samtlige abonnenter tilknyttet Enger vannverk om at drikkevannet ble tilsatt klor i en begerensent periode.
Utbedringsarbeider er gjennomført og oppfølgingsanalyser av vannforsyningen viser at det ikke lenger kan påvises koliforme bakterier.

Bygningsavfall

Det vises til vedtektsbestemmelse i byggetillatelser gitt etter sommeren 2014 om forbud mot avfallsbrenning i forbindelse med søknadsplktige tiltak i fjellet. Teknisk sektor har opplysninger om at enkelte ikke forholder seg til denne bestemmelsen. Teknisk sektor understreker at brudd på vedtaksbestemmelser kan føre til bortfall av gitte tillatelser og ulovlighetsoppfølging iht. plan- og bygnigsnloven § 32-8 og byggforskriften § 16-1.