Aktuelt

Åpning av kommunehuset mandag 14.9. kl 08.00

Etter samråd med kommuneoverlegen har kriseledelsen avgjort å åpne dørene på kommunehuset fra og med
Mandag, 14.9.2020 kl 08.00, med forbehold om at smittesituasjonen er uendret i Sigdal, dvs. ingen smitte.

 

Søknadsfrist - Fond til turist- og friluftsformål

Søknadsfrist for «Fond til turist- og friluftsformål» er 1. oktober.
 

Kommunehuset åpner. Beresskapssjef Henrik Mørch informerer om hvordan du nå kan kan besøke kommunehuset i Prestfoss. Assisterende leder på Sigdalsheimen Ester Nes Ramstad gir også informasjon om hvordan situasjonen er på Sigdalsheimen.

Kunngjøring - høring/offentlig ettersyn

Hovedutvalget for næring og drift vedtok 27.08.2020 å sende forslag til endring av detaljplan for Skrikarlia-Kvitsteinåsen på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

Åpning av aktiviteter for barn og unge i Sigdal. Kultur og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen og beredskapssjef Henrik Mørch informerer om åpning av samfunnshusene og aktiviteter for barn og unge i Sigdal.

Tirsdag 1. september åpner Sigdal Frivilligsentral. En offisiell åpning vil ikke la seg gjennomføre grunnet covid-19. Dette innebærer at besøk må avtales på forhånd.

Informasjon om Fv 287 til oppsittere og andre

I hovedsak er det helt stengt på Flågansletta, hele strekningen. I uke 38 må entreprenørene legge om å stenge i Båsumsvingene. Dette blir kun i uke 38, så i uke 39 er det igjen stengt på Flågansletta .

 

Det er planlagt asfaltering i uke 41-42, ca. 1000m fra start ved Hørja og opp på Flågansletta, samt 500m i Båsumsvingene.

 

Entreprenøren gjør oppmerksom på at selv om det er «åpent» for ferdsel er det fortsatt innenfor anleggsområdet og det vil/kan foregå arbeider i områdene, så det bes om aktsomhet ved ferdsel. De har ved flere anledninger observert biler som kjører igjennom «stengt vei» med høy hastighet og lite aktsomhet for sine arbeidere. Om dette blir ett generelt større problem, vil entreprenøren måtte iverksette flere tiltak med stenging av veien. De har hele tiden pågående arbeid langs veien, og første prioritet er å unngå ulykker, spesielt som følge av en 3. parts ferdsel i området. Det er viktig at kommune og innbyggere gjør sitt for at dette kan ivaretas.

 

Vi minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 1. mai og 1. september.

SMIL-tiltak er miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Eks på dette er rydding og inngjerding av gamle beiter, hydrotekniske tiltak mm. Husk å søke før dere påbegynner tiltaket.

Kommunehuset fortsatt delvis stengt og Eggedal legekontor stengt til 15.09.2020

Kommunehuset er åpent for forhåndsavtalte møter, fortrinnsvis en-til-en samtaler med saksbehandler. Ekstern møtevirksomet på kommunehuset er fortsatt stengt inn til videre frem til  15.09.2020. Eggedal legekontor er stengt til 15.09.2020.