Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Ambulerende vaktmester

Vilkår/forutsetninger:
Ambulerende vaktmester er hjemlet i Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b (Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt).
 

Om ambulerende vaktmester:
Ambulerende vaktmesters hovedoppgaver er: Installering og vedlikehold av trygghetsalarmer, utkjøring og installering av tekniske hjelpemidler og middagsutkjøring. I tillegg kommer ansvar for ettersyn og vedlikehold av trygdeboliger og eldresenteret.

Andre aktuelle oppdrag er:

  • vedbæring
  • snømåking/strøing foran inngangsparti
  • skifting av lysrør/batteri i røykvarslere
  • diverse småreperasjoner

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er en del oppgaver som ikke hører inn under vaktmestertjenesten, så som for eksempel plenklipping, hagearbeid, rørleggerarbeid og større reparasjonsarbeid.

Saksgang:
Ambulerende vaktmester arbeider under  hjemmetjenesten i kommunen og har et nært samarbeid med den øvrige hjemmetjenesten; hjemmesykepleien og hjemmehjelp.

Behov meldes saksbehandler i  hjemmetjenesten eller direkte til ambulerende vaktmester. Tildeling av ambulerende vaktmestertjeneste skjer etter en individuell behovsvurdering av hver enkelt søker.

Pris
Egenandel pr. time.
 

Søknadsskjema sendes til:

Sigdal kommune
Helse- og sosial

Holmenjordet 10
3350 PRESTFOSS

Du kan få hjelp til å fylle ut søknad, ta kontakt med saksbehandler for hjemmetjenesten.

Kontaktperson: Ambulerende vaktmester  eller saksbehandler i  hjemmetjenesten.
Telefon 32 71 22 00 dagtid hverdager.