Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Prosjekt "Bærekraftig drift av Sigdal kommune.

Telemakrsforksning har utarbeidet en rapport "Bærekraftig drift av Sigdal komune". Sluttrapporten ble vedtatt av kommunestyret 24.06.2021.

Rapporten kan du lese her.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 62/2021 - 24.06.2021:

Sluttrapporten fra Telemarksforskning: Bærekraftig drift Sigdal kommune, tas inn som et grunnlagsdokument for det videre arbeidet i prosjektet. Kommunestyret ber videre om at formannskapet, som styringsgruppe, legger en klar retning for det videre arbeidet. Det legges frem en klarlagt fremdriftsplan i neste kommunestyremøte, som peker på vesentlige satsningsområder og hvilke prosesser som prioriteres.

Kommunestyret understreker viktigheten av innbyggerdeltakelse og ber kommunedirektøren igangsette arbeidet med en brukerundersøkelse for alle kommunale tjenester som grunnlag for den videre behandling.

Det videre arbeidet må også ses i sammenheng med funn, innspill og tilbakemeldinger i arbeidet med ny kommuneplan.