Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Bakgrunn for endring av renovasjonsavtale

I 2018 vedtok EU et avfallsdirektiv som setter føringer for gjenvinning og behandling av avfall. Gjennom EØS-avtalen er Norge budet til å følge gjeldende EU-regelverk på miljøsiden, noe som ivaretas i Norges forurensningslov og i avfallsforskriften.

Dette regelverket setter ambisiøse krav til materialgjenvinning av husholdningsavfall, og flere krav blir innført i tiden fremover, hvorav det første er obligatorisk utsortering av matavfall innen 2023.

Alle kommuner må derfor innføre kildesortering. Hallingdal renovasjon, som Sigdal kommune har levert avfallet til fram til nå, er også i gang med å innføre kildesortering i sine medlemskommuner. Kildesortering ville altså kommet uavhengig av hvilken mottaker av avfallet kommunen hadde valgt for framtida. Det har vært en politisk prosess der Hallingdal renovasjon og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har presentert hva de har å tilby Sigdal kommune.

Selskapene tilbyr noenlunde like løsninger, både for husholdningsavfall fra fast bebyggelse og for hytterenovasjon. Gebyrene pr i dag er også nokså like i de to selskapene. RfD har imidlertid en mer solid økonomi med en mye lavere gjeldsgrad enn Hallingdal renovasjon. Selskapet er også «ferdig utrustet» for kildesortering, mens Hallingdal renovasjon står foran vesentlige investeringer. Prognosene for årene framover viser derfor at renovasjonsgebyrene noen år fram i tid ville blitt vesentlig høyere dersom kommunen valgte Hallingdal renovasjon, i tillegg til at kommunen ville måttet påta seg ansvar for sin del av gjelden i selskapet. RfD har også en mer helhetlig løsning som medfører mindre ressursbruk i kommunen, og dermed ingen påslag i gebyr utover det selskapet krever.

Dette er bakgrunnen for Sigdal kommune har gått inn i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.

 

Under følger litt mer info og linker til temaer vi har fanget opp at det er spørsmål rundt:

  • Hva gjør jeg med den gamle søppelbeholderen min?

Det blir kjørt ut nye beholdere i november, og disse skal tas i bruk i desember. RfD sender ut informasjon om hvilken dato du skal begynne å kildesortere – ikke kvitt deg med den gamle beholderen før du har fått denne meldingen.

Den gamle beholderen kan du beholde og benytte til hva du vil, for eksempel kan du bruke den til å ha plastsekken i – denne har ikke egen beholder i RfDs løsning men settes løst ved siden av når det er henting.

Ønsker du å kvitte deg med beholderen, kan den leveres gratis på gjenvinningsstasjonen.

Dersom du ikke har bil eller av andre grunner har problem med å frakte beholderen til gjenvinningsstasjonen, oppfordrer vi til at du gjør en avtale med slekt, venner, naboen eller andre. De som ikke finner en løsning, kan som et alternativ ringe frivilligsentralen og be om assistanse.

  • Kan RfD hente søppel på min gårdsplass?

De nye beholderne blir i utgangspunktet plassert ut på samme lokasjon som du har dagens beholder. RfD har imidlertid retningslinjer for hvilke veier som kan kjøres, og dersom du ønsker å endre plasseringen, må du først kontrollere om veien du ønsker å benytte er i henhold til RfDs retningslinjer. Retningslinjene om kjørbar vei finner du på RfDs hjemmesider, eller her (punkt 4 i dokumentet «Retningslinjer til renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen»):

Forskrift og retningslinjer - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)

 

Drsom du mener at din vei tilfredsstiller disse kravene, kan du søke om å få veien lagt til i renovasjonsbilens rute.

Søknad kan lastes ned her:

Søknad om å endre beholderplassering

RfD ønsker å gjøre oppmerksom på at de ikke har kapasitet til å behandle alle søknader før oppstart av kildesortering, men alle som sender inn søknad vil få en tilbakemelding! Det kan derfor være at du må ha beholderne på samme sted som i dag til å begynne med, så kan beholderne flyttes dersom søknaden innvilges etter hvert.

Renovasjon for fritidseiendommer vil gå uendret gjennom vinteren, og avfall skal som tidligere leveres i containere for hytterenovasjon. Disse vil være de samme som tidligere, og stå plassert på samme sted.

 

RfD er i gang med en prosess med å utarbeide nye hytterenovasjonspunkter med løsninger for kildesortering. Dette er en prosess som vil ta noe tid, da det er grunn som skal erverves og en del arbeid som skal gjøres særlig på større mottakspunkter som vil få nedgravde løsninger så langt det lar seg gjøre. Mer informasjon om kildesortering for fritidseiendommer vil komme når det nærmer seg at løsningen kan tas i bruk til våren/sommeren.

 

Fritidseiendom:
Renovasjon for fritidseiendommer vil gå uendret gjennom vinteren, og avfall skal som tidligere leveres i containere for hytterenovasjon. Disse vil være de samme som tidligere, og stå plassert på samme sted.

RfD er i gang med en prosess med å utarbeide nye hytterenovasjonspunkter med løsninger for kildesortering. Dette er en prosess som vil ta noe tid, da det er grunn som skal erverves og en del arbeid som skal gjøres særlig på større mottakspunkter som vil få nedgravde løsninger så langt det lar seg gjøre. Mer informasjon om kildesortering for fritidseiendommer vil komme når det nærmer seg at løsningen kan tas i bruk til våren/sommeren.

Den eneste endringen for fritidseiendommene fram til det, er utvidede åpningstider på gjenvinningsstasjonen samt at man nå har anledning til å benytte også andre gjenvinningsstasjoner i RfDs område dersom dette er mer hensiktsmessig.