Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Beredskap

Kommunene har de siste åra fått økt ansvar og oppmerksomhet omkring forebygging og håndtering av kriser. Lovverket er blitt styrket på beredskapsfeltet, men også en rekke store uønskede hendelser i Norge har bidratt til økt fokus på beredskap. Det ser ut til at vi må innstille oss på at klimabaserte hendelser kommer hyppigere enn vi tidligere har regnet med.

Sigdal kommune yter gjennomgående gode tjenester og det er naturlig nok det som har hovedfokus til daglig. Men det er først når de uønskede hendelsene oppstår at en virkelig kan skille de gode beredskapskommunene fra de ikke fullt så gode. Ved å være godt forberedt kan kommunen og andre samfunnsaktører redusere konsekvensene av slike hendelser.  Ved høy bevissthet og god tilrettelegging kan en i noen grad redusere risikoen for at uønskede ting skjer.

Denne bevisstheten skaper kommunen gjennom risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). Dette er en oversikt over hvilke typer hendelser en må ta høyde for. ROS-analysen peker både på tiltak som kan bidra til å redusere forekomsten av slike hendelser og konsekvensene av dem.

Kommunens beredskapsplan er utarbeidet på grunnlag av ROS-analysen . Her peker kommunen på hva som er tenkt i forkant for å ivareta kommunens ansvar og oppgaver dersom «krisa» rammer oss.
Det er ikke mulig å ha fokus på alt samtidig. Denne planen er ment å være overordnet. Det betyr at den tar for seg hendelser som må håndteres «på kommunalt nivå». De aller fleste uønskede hendelsene skal  håndteres på virksomhetsnivå, i samarbeid med nødetatene og psykososialt støtteteam. Det er hendelser som går utover det den daglige beredskapen kan møte som dekkes av kommunens overordnede ROS-analyse og denne beredskapsplanen.  Det må også foreligge ROS-analyser og beredskapsplaner i virksomhetene for det som kan oppstå i forbindelse med daglig tjenesteyting.

Sigdal kommune har også lagt opp til å utnytte mulighetene i det digitale krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM som kommunen disponerer samt moderne geografisk informasjonsverktøy (GIS). I tillegg disponerer kommunen systemer for befolkningsvarsling, for raskt og effektiv kunne varsle berørte innbyggere eller besøkende der de til enhver tid måtte befinne seg.