Byggesak

ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020

ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020, og alle profesjonelle aktører i byggenæringen kan nå ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak.

Tett på Sigdal

Tettpå er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom utvalget kommuner, Skatt Sør og Sør-Øst politidistrikt, samt NAV og Arbeidstilsynet, for å forebygge a-krim i privatamarkedet. Skatt Sør og Sør-Øst politidistrikt er aktive partnere i denne piloten, mens NAV og Arbeidstilsynet er støttespillere. Formålet er å redusere etterspørsel etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen, å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere.

Søk elektronisk

ByggSøk er elektronisk innsending av søknad om tiltak som sikrer langt på vei at søknaden er komplett når den sendes kommunen.

 

 

Hjelp til byggesaken

Om du skal sette opp et nybygg eller tilbygg, endre eksisterende bygning, rive bygninger eller gjøre andre tiltak på din eiendom så behøver du normalt en tillatelse fra bygningsmyndigheten i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningsloven med forskrifter overholdes og at overordnede retningslinjer i gjeldende arealplaner følges.

Refusjon av saksbehandlingsgebyr for bygge- og utslippssaker

I forbindelse med søknad om tiltak på bebygd eller ubebygd boligeiendom vises det til kommunestyrets vedtak KS 31/16, datert 28.04.2016.

Kriterier for refusjon av saksbehandlingsgebyr finner du her.

Mal for søknad om refusjon av saksbehandlingsgebyr finner du her PDF document ODT document .

Mindre tiltak på bebygd eiendom

Hva menes med mindre tiltak og hvilke regler gjelder?

Nye og endrede byggeregler

Har du prosjektert etter TEK10?

Dersom du har prosjektert etter TEK10 og skal søke etter 1. juli 2017, må du opplyse om dette i søknaden.

I blankettene 5153 «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett» eller 5174 «Søknad om tillatelse til tiltak», krysser du av for dette i et eget felt øverst til høyre på blanketten.

 

Teknisk forskrift kan leses her.