Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Styrking av befolkningens egenberedskap

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

Sigdal kommune er kjent for at innbyggerne ved mindre eller større hendelser viser en stor vilje til å bidra, støtte og hjelpe med både menneskelige og materielle ressurser. Denne egenskapen er, uavhengig av hendelsen som vil ramme oss, kanskje en av de viktigste kvalitetene vi har i vårt lokalsamfunn.

Vi er en distriktskommune med relativt få innbyggere. Derfor kan vi ikke nødvendigvis forvente at Sigdal vil få tildelt hjelp umiddelbart, dersom krisen rammer oss både regionalt og nasjonalt, og beredskapsressursene må prioritere sine oppgaver. I en krise som rammer store deler av befolkningen vil ressursene også først og fremst prioriteres til de mest sårbare gruppene.

Vår trygghet, motstandskraft og evne til krisehåndtering handler ikke bare om hvor godt kommunen er forberedt. God egenberedskap i befolkningen er også en del av grunnmuren for beredskapen i Sigdal. God egenberedskap vil kunne frigjøre ressurser og overskudd til å yte hjelp raskt og målrettet, og gjøre oss til en robust kommune i møte med de utfordringer som er skissert i risiko- og sårbarhetsanalysen.

Brosjyre egenberedskap kan du se her.

Røde Kors gir også tips for å styrke din personlige beredskap, se her.

Sammen kan vi bidra til å styrke Sigdal som samfunn, og dermed kommunens utholdenhet og motstandskraft.