Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Eiendomsskatt

Informasjon om innføring av eiendomsskatt

Kommunestyret i Sigdal har vedtatt å innføre eiendomsskatt for "verker og bruk" med utskriving i 2015, og "all fast eiendom" med utskriving fra 2016.

Lenke til relaterte dokumenter

Informasjon om løpende takserig:
Eiendomsskattekontoret skal hvert år taksere de eiendommene hvor det er gjort endringer i bestående bygningsmasse i forhold til taksering for et år siden. I tillegg skal alle eiendommer hvor det ernyoppførte bygninger takseres. Eierne av aktuelle eiendommer varsles i forkant om at de vil få besøk.

Hva er eiendomsskatt?
Eiendomsskatt er en kommunal skatteform som kommunen selv frivillig kan velge å utskrive med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som kommunen har ansvar for. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten gjenspeiler antatt markedsverdi slik det står i eiendomskatteloven § 8A-2:
"Verdet av eigedom skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap  og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."
Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler eventull eiendomsskatt skal utskrives. Satsen på eiendomsskatten kan være mellom 2 og 5 promille av takstgrunnlaget.

Satsene for eiendomsskatt på næring og "verker og bruk" er satt til 4 promille i 2021.
Satsene for eiendomsskatt for øvrige eiendommer i hele kommunen er satt til 2 promille for ubebyggde eiendommer, og 3 promille for boliger og fritidsboliger i 2021.
Bunnfradrag for boliger og fritidsboliger er kr. 100.000,- i 2021

Nemnder
Sakkyndig nemnd har utarbeidet detaljerte retningslinjer for takseringsarbeid i Sigdal kommune og fastsatt takstverdiene.
Klagenemnda skal behandle klager når det gjelder takster, på de enkelte eiendommene.