Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Flytte på hytta?

Lurer du på hva som skal til for å bo på hytta? Les denne artikkelen, samt retningslinjene til Sigdal kommune

Kommunestyrets hensikt med å tillate og legge til rette for at folk flytter til hytta, er at man ønsker flere innbyggere til kommunen. 

For å kunne bo på hytta er det noen formaliteter som må være på plass. Den ene tingen er søknadsplikt og krav i Plan og bygningsloven (PBL) som er gjeldende og det andre er vilkårene i retningslinjene til Sigdal kommune (vedlagt) Dette er en midlertidig dispensasjon som kun vil gjelde så lenge du er hjemmelshaver på eiendommen og ved salg vil det falle tilbake til å være fritidsbolig.

Det vil være en forutsetning at man vil måtte endre bostedsadresse i folkeregisteret til den aktuelle eiendommen hvor det blir innvilget dispensasjon. For informasjon – se www.skatteetaten.no. Dette vil bli satt som et vilkår i vedtak med en tidsfrist for oppfyllelse jf. plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd.

 

Det må være ansvarlig søker. Den viktigste hensikten med dette er å sørge for at det blir klarlagt av en tredjeperson før kommunen får saken at fritidsboligen har den nødvendige standard for å kunne benyttes som bolig.

 

Det er ingen blankett som kun omhandler bruksendring. Dette er et søknadspliktig tiltak i henhold til PBL § 20-3 og det stilles krav om ansvarlig foretak, dispensasjon fra arealformålet og dispensasjon fra TEK17. Dette vil gjelde i de fleste tilfeller hvor eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og fritidsbolig ikke oppfyller dagens krav til bolig i Byggteknisk forskrift (TEK17). Husk at du kun skal søke midlertidig dispensasjon.

 

Søknadstypen dere skal benytte er ett-trinns søknad. Se link.

1.           https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5174-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-2020.pdf          

2.           https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5175-opplysninger-om-tiltakets-ytre-rammer_uten-beregninger-2020.pdf          

3.           https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5176-boligspesifikasjon-i-matrikkelen.pdf          

4.           https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5181-erklaring-om-ansvarsrett.pdf       

5.           https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5185-gjennomforingsplan-2020.pdf        

 

Det vil også være mulig å søke som selvbygger i henhold til byggesaksforskriften § 6-8.

 

Dispensasjon skal utarbeides som eget skriv og det er ikke noe blankett for dette. Det fremgår av PBL § 19-1 til og med § 19-3 hva en dispensasjonssøknad skal inneholde. Det er viktig at fordeler og ulemper vurderes og at søknaden begrunnes godt. Se link.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-5#KAPITTEL_3-5        

 

Ansvarsområdene vil være følgende:

1.           SØK (ansvarlig søker)

2.           PRO (ansvarlig prosjekterende)

3.           eventuelt UTF om det skal gjøres tiltak. (ansvarlig utførende)

 

Som du skjønner så er det en prosess vi må imellom, men dersom du oppfyller alle kravene i retningslinjene vil denne legges til grunn for behandling av dispensasjonssøknadene.

Fallgruver ved bruksendring fra fritidsbolig til bolig formål:

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/vurderer-du-a-melde-flytting-til-hytta-vel-da-bor-du-tenke-deg-godt-om/o/5-95-172316