Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Fysioterapi/ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi i kommunal regi skal gi befolkningen et best mulig tilbud i kommunen, som er faglig forsvarlig med hensyn til behov, kvalitet og prioritering. Virksomheten skal være en pådriver for en best mulig livsstil blant befolkningen.

Fysioterapi i barnehagen og på skolene

Fysioterapeutene besøker barnehagene for å foreta en observasjon av de barna som skal begynne på skolen neste år. Vi foretar en grovmotorisk observasjon i gym-salen. Dette skjer i samarbeid med barnehagepersonell og evt. assistent.

Vi ønsker ikke å skille ut noen av barna, derfor gir vi tilbud om sansemotorisk trening for deler av klassen i perioder. Vi jobber etter prinsippet at barnet skal føle mestring og det er nettopp mestringsfølelsen som motiverer til videre aktivitet. Sansemotorisk trening er et utmerket virkemiddel til å stimulere barna til en bedre motorikk.

Det er et nært samarbeid med førskolelærere og assistenter, som er viktige personer i forhold til å påvirke barna til å lære de motoriske ferdighetene på en positiv måte. Der det anses nødvendig, settes det inn spesifikke tiltak. Tiltaket er avhengig av hvor store problemer barnet har, hvordan problemet arter seg, og hva som er årsaken.

Fysioterapeutene tilbyr veiledning/trening/stimulering i barnehage og skole ved behov. Barn som har spesielle behov for vår tjeneste, blir ofte henvist til oss gjennom helsestasjonen, eller at vi har blitt oppmerksomme på motoriske vansker ved våre kontroller på helsestasjonen (4-måneders eller 4-års).

De barn som har spesielle treningsbehov og går i barnehage, får oftest sin trening der av fysioterapeut og/eller personale. Mye trening kan legges inn i leiken sammen med alle barn.

Forebyggende helsearbeid

Mye av det fysioterapeuten driver med er forebyggende helsearbeid. Selv om du går til opptrening etter en skade så gir fysioterapeuten hele tiden informasjon om forebyggende tiltak. På instituttene kan man også gå å trene for å styrke musklene i kroppen og være bedre rustet mot skader.

På helsestasjonen og i skolene er fysioterapeuten regelmessig med på kontroller som sjekker at barnet utvikler seg normalt. På skolene blir det da også satt igang gruppetrening for å gi de med behov litt ekstra stimulering.

Ved spørsmål eller henvendelser: Helsestasjonen: 32711400.

Tilrettelegging i hjemmet

Ved behov for hjelp til å fungere selvstendig i hjemmet etter skader/sykdom vil fysioterapeuten sammen med ergoterapeuten og hjemmetjenesten være behjelpelig med løsninger som vil lette hverdagen for de som trenger det. Dette kan gjøres med hjelpemidler eller bare med enkle tiltak uten hjelpemidler.

Ved spørsmål eller henvendelser: Fysio-/ ergotjenesten, eller hjemmetjenesten: 32712200

Opptrening

Hvis du har vært utsatt for en ulykke eller har vært syk, så trenger oftest kroppen å trenes opp igjen. For at dette skal foregå på best mulig måte, trenger du kanskje litt hjelp. Dette kan fysioterapeuten eller ergoterapeuten hjelpe deg med. Opptrening kan skje i hjemmet, på institusjon eller på fysikalsk institutt.

Du kan kontakte den aktuelle fysioterapeuten direkte eller via hjemmetjenesten: 32712200.

Hjelpemiddelformidling

Kommunens ergoterapeut har hovedansvaret for formidling av hjelpemidler, men samarbeider tett med fysioterapeutene i forhold til behovsvurderinger, utprøving og oppfølging. Fysioterapeuten benytter seg ofte av hjelpemidler i en opptreningssituasjon (f eks ulike ganghjelpemidler), og ordner da selv med formidlingen.

Ved akutt behov for hjelpemidler kan du ta kontakt med fysio-/ergoterapitjenesten direkte på tlf 90 84 26 20. Da kommunen disponerer et kommunalt hjelpemiddelager er det mulig å få hjelpemidlene på dagen dersom det er nødvendig. Ved varig behov fylles det ut søknad som sendes til Hjelpemiddelsentralen i Buskerud. Disse hjelpemidlene er det Rikstrygdeverket som låner ut.

Ved behov for krykker, kontakt rehabiliteringsavdelingen i 1. etg på Sigdalsheimen (depositum eller kjøp).

Klikk på denne lenken for å komme til oversikt over gjeldende betalingssatser for helse og omsorgstjenester.

Fysioterapi i rehabilitering

Kommunens rehabiliteringsavdeling ligger i 1. etg på Sigdalsheimen. Her drives døgnrehabilitering av brukere som har fått sitt funksjonsnivå redusert som følge av skader, operasjoner og uheldige belastninger. På rehabiliteringsavdelingen (rehab) jobber fysioterapeuten i et tverrfaglig miljø og tilbyr bl a hjelp til postoperativ trening, behandling etter hjerneslag, opptrening etter funksjonssvikt av ulike årsaker.

Fysioterapeuten jobber også i samarbeid med hjemmetjenesten for å kunne tilby forebyggende tiltak og rehabilitering i hjemmet.

Sykehuset sender meldeskjema til kommunen om inneliggende pasienter fra Sigdal som vil trenge videre rehabilitering. Det går også an å henvende seg direkte til hjemmetjenesten: 3271 2200. Alle henvendelser tas opp til vurdering i kommunens rehabiliteringsutvalg der fysioterapeuten har en sentral rolle.

Fysioterapi for barn med spesielle behov

Allerede kort tid etter fødselen blir fysioterapeuten kontaktet hvis den motoriske og/eller perseptuelle utviklingen ikke synes å være normal. Fysioterapeuten veileder foreldrene og behandler barnet ved å stimulere utviklingen. Hvis det blir flere behov er fysioterapeuten også behjelpelig med tilrettelegging i hjem, barnehager og skoler og dessuten ved søknader om hjelpemidler.
For å komme i kontakt med fysioterapeuten kan man henvende seg direkte eller via Helsestasjonen: 32711400, skolen, barnehagen eller legen.

Fysioterapi på Sigdalsheimen

Beboere på Sigdalsheimen med behov for vurdering eller behandling av fysioterapeut kan tilbys dette av fysioterapeuten tilknyttet rehabiliteringsavdelingen. Henvendelser gjøres på egne skjemaer som pleiepersonalet eller tilsynslegen fyller ut. Behandlingen kan foregå på beboernes rom, i avdelingenes fellesareal eller på fysioterapeutens treningsrom.

Fysioterapeuten kan blant annet tilby lungefysioterapi, forflytningstrening, generell mobilisering, forebyggende styrketrening, rehabilitering og lindrende behandling. Fysioterapeuten samarbeider tett med pleiepersonalet, og ofte holder det med veiledning og enkel tilrettelegging for å dekke beboernes behov.