Hjemmehjelp

Vilkår/forutsetninger:
Hjemmehjelp er hjemlet i Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b (Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt).

Om hjemmehjelp:
Etter en individuell vurdering av tjenestemottagers funksjonsnivå kan følgende tjenester være aktuelle:

  • Hjelp til rengjøring av rom som er  i daglig bruk, f.eks kjøkken, stue (oppholdsrom), soverom og bad/ toalett.
  • Sengetøyskift
  • Hjelp til å skrive handleliste/ bestilling av varer, handling av matvarer.
  •  

Praktisk bistand/ hjemmehjelp ytes alle hverdager mellom kl 08.00 og 15.30.

Kriterier/ vilkår:
Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Pleie og omsorgstrengende i Sigdal kommune skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Pris
Dette er en abonnementsordning, med en egenandel beregnet ut fra inntekt.