Hjemmesykepleie

Vilkår/forutsetninger:
Hjemmesykepleie er hjemlet i Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav a (helsetjenester i hjemmet).

Om hjemmesykepleien:
Hjemmesykepleien gir nødvendig pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, tilsyn, veiledning/ opplæring og medikamenthåndtering.

Hjemmesykepleien er en døgnkontinuerlig tjeneste.

Kriterier/ vilkår
Det blir gjort en individuell vurdering av hver enkelt søker, om du oppfyller vilkårene i Lov om pasient- og brukerrettigheter, § 2-1a.

Pris
Tjenesten er gratis.