24. aug. 2020 kl. 09:41 19. mars 2020 kl. 14:20

INFORMASJON OM KORONA

Les mer

Høring av Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029

Formannskapene i Krødsherad og Sigdal fattet følgende vedtak i sine møter hhv. 12.mars 2020 og 30. april 2020: 

Planforslag til Kommundelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad kommuneplan 2019-2029 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht. pbl. § 11-14".

Vi ber om innspill innen høringsfristen 15. juni 2020.
Innspill og uttalelser til planforslaget sendes
pr. post til: Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss
pr. e-post til: post@sigdal.kommune.no

Se link til høringsdokumentene under: