24. aug. 2020 kl. 09:41 19. mars 2020 kl. 14:20

INFORMASJON OM KORONA

Les mer

Høring av planforslag

Formannskapene i Krødsherad og Sigdal fattet følgende vedtak i sine møter hhv. 12. mars 2020 og 30 april 2020:
Planforslag til Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029 sendes ut på jhøring og legges ut til offentlig ettersyn ihht. pbl. § 11-14. 

Forslag til Kommunedelplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2019-2029 ble sendt på høring og offentlig ettersyn fra 4.mai 32020 med høringsfrist 15.juni 2020.
Kommunene takker for innspill og vil behandle disse ila.augsut og september. Kommunene tar sikte på endelig politisk behandling av justert plan seinhøstes 2020

Se forøvrig link til høringsdokumentene under