Høring om den "gode skole"

Sigdal kommune som skoleeier har ansvar for å fastsette utviklingsmål for Sigdalskolen. Målene er knyttet til følgende områder:

 Elevenes læring og læringsmiljø.

 Medarbeiderne i skolen

 Samarbeid med foreldre

 Lokalsamfunnets forventninger

Den "Gode skole « skal evalueres hvert 4 år med systematisk tilbakemelding fra elever, medarbeidere og foresatte. Evalueringen legges frem som politisk behandling, og danner grunnlag for en ny strategisk plan. Målene utvikles i en prosess hvor elever, foreldre, lærere, skoleledere, tillitsvalgte og politikere deltar

Vi har nå høsten 2016 gjennomført en evaluering av « Den gode skole 2012-2016».

 
I løpet av denne prosessen har elever og ansatte svart på en spørreundersøkelse. Vi har hentet frem statistikk og fakta om skolene i Sigdal. Foreldrene har drøftet målsettingene og påstandene i «Den gode skole» på foreldremøter. Foreldrenes arbeidsutvalg, skoleledergruppa og hovedutvalg for oppvekst og kultur har hatt workshops. Det er opprettet en arbeidsgruppe som består av ordfører, leder av komiteen for oppvekst og kultur, hovedtillitsvalgte i utdanningsforbundet, leder og nestleder  i KFAU, en rektor, to elever fra ungdomsskolen og skolesjefen. Arbeidsgruppa hadde sitt første møte i november. De har brukt  innspillene fra alle brukergruppene i sitt videre arbeid med høringsutkastet til « Den nye gode skole». 

Høringsutkastet er nå klart, og vi ber om at innspill på planen sendes skolesjefen innen 23.januar 2017. Vi satser på politisk behandling i løpet av våren 2017.

Den gode skole - utkast 2016.doc PDF document ODT document