Jordbruk

Jordbruket i Sigdal

Andersnatten og kuer..jpg
Sigdal kommune har i overkant av 500 landbrukseiendommer. Det er stor variasjon i størrelsen på jord- og skogbruksarealene. Pr. 20.08.2016 var det ca 170 som søkte om produksjonstilskudd. I tillegg til egen jord, leier svært mange jordbruksarealer fra andre eiendommer.

Sigdal kommune er en stor landbrukskommune, en av de større i Buskerud. I følge tall fra 2016 har vi vel 32 000 dekar i drift. Det er hovedsakelig kornproduksjon med 16 225 dekar og 15 386 dekar er grovfôrareal. I tillegg hadde vi vel 70 dekar med poteter og 13 dekar med frukt og bær.

Sigdal kommune har en høy andel økologisk areal. I 2015 hadde vi totalt 4 541 dekar som enten var godkjent økologisk eller i karens. Øko/karens areal er ut ifra dette vel 14% av det totale arealet i Sigdal.

Sigdal har fortsatt en del husdyr sjøl om antallet også i vår kommune er redusert. Pr. 01.01.16 hadde vi knappe 1 269 vinterfôra sau fordelt på 23 produsenter. Antall mjølkekyr er redusert de seinere åra og antall produsenter har gått sterkt tilbake. For fem år siden, i 2010, hadde Sigdal 15 mjølkeprodusenter og 248 mjølkekyr. I 2017 er vi nede i 9 produsenter og 218 mjølkekyr. Antallet ammekyr har økt de seinere åra og pr. 01.01.2016 hadde vi 480 ammekyr. Sigdal har også noen produsenter av slaktegris, kylling og egg.