Jordloven

Deling og omdisponering

Den som har hjemmel til en eiendom kan søke om fradeling og omdisponering. En søknad om fradeling etter jordlova skal behandles etter § 12. Søknad om fradeling skal fylles ut og kart skal følge søknaden. I en del tilfeller skal søknaden også behandles etter Plan- og bygningslova, eks der man søker fradeling til boligformål ol. Disse søknadene er da dispensasjonssøknader etter Plan- og bygningslova. Det er viktig at søknadene begrunnes. Det er kommunen som avgjør søknaden. Noen søknader må til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen på høring.

 

All dyrka og dyrkbar mark skal benyttes til jordbruksproduksjon. Hvis en ønsker å bruke arealet til noe anna må det søkes om dette. Søknaden skal begrunnes, og det må følge med kart over arealet. Søknaden behandles etter jordlova § 9. Det er kommunen som avgjør søknaden.

 

Driveplikt

Reglene om driveplikt er flytta til jordlova. Det er innført varig driveplikt for eiere av eiendom med jordbruksareal. Driveplikta gjelder fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Det er ikke noe vilkår om en viss størrelse på areala eller om lønnsom drift.

Driveplikta gjelder også de som fra før eier slik eiendom, men som fram til nå ikke har hatt driveplikt. Driveplikta kan oppfylles ved at eieren sjøl driver, eller ved bortleie på bestemte vilkår. Eieren må i løpet av det første året bestemme seg for om han/hun skal drive sjøl eller leie bort. Det er krav om drift også i dette året. En leieavtale må være for minimum 10 år, være skriftlig og føre til en driftsmessig god løsning. Dersom avtala ikke fyller disse kravene, vil kommunen kunne følge opp forholdet som brudd på driveplikta. Kommunen skal ha kopi av jordleieavtalene. Det er anledning til å søke om fritak fra driveplikta - enten for ei bestemt tid eller for hele eiertida.

 

Lenker:
Eksempel på jordleieavtale PDF document ODT document (Bondelagets)
Jordleieavtale