Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Sigdal kommune – del 6. Søknadsfrist 3. februar 2022.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) hadde i 2021 seks tildelinger til kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Sigdal kommune fikk tildelinger i del 1, 2 og 3 med til sammen 1 766 229 kr. I tillegg har Sigdal kommune fått tildelt 580 000 kr i den siste tildelinga som kom 22.12.21.

 

​Målet med kompensasjonsordningen er som tidligere å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter (med forretningsadresse i Sigdal kommune) som er særlig hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal spesielt hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene. Det kan også gis støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Det vil i denne søknadsomgangen bli lagt vekt på å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap i november og desember 2021, som følge av nasjonale/lokale smitteverntiltak innført i siste kvartal 2021.​

SØKNADSFRISTEN ER 3. FEBRUAR 2022

Hvem kan søke?
Alle næringsvirksomheter i Sigdal kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning. De som tidligere har søkt ordningen og har fått tildelt midler kan også søke på nytt, men det presiseres da at de skal hatt et betydelig tap.

​Hvordan søke: 

  • Søknad skal registreres via www.regionalforvaltning.no

  • Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) og logg inn.

  • Søk støtteordning Sigdal kommune - velg "kommunal kompensasjonsordning del 6".

  • Fyll ut alle felt nøye.

 

Krav til vedlegg/dokumentasjon
Søker skal gi en kortfattet redegjørelse på hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt er gjort.

Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.

Søker må kunne vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. Regnskapet for 2020/2021 settes opp mot tidligere år. Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører. 

Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.

Skatteattest skal vedlegges søknaden. Virksomheten kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Det er viktig at søker opplyser om det er en del av et større konsern, da kommunene skal vurdere samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon.

Sigdal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Vurdering av søknader
Formannskapet i Sigdal kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende prioritering:

  • Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.

  • Søknader som kan dokumentere betydelige utgifter eller tap for virksomheten med hovedvekt på november og desember 2021.

  • Søknader fra virksomheter innen reiseliv, arrangement og serveringsnæringer.

​Det kan ikke forventes å få dekket alle kostnader eller tap virksomheten har hatt.

​Det forventes at søknadene blir behandla i formannskapets møte 17. februar. 2022.

​Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Virksomhetene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig andel av kostnader eller tap, og i tillegg på antall søkere til de tilgjengelige kompensasjonsmidlene.

​Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

​Ta kontakt dersom du har spørsmål med Per Arne Lislien på mobil: 920 92 902 eller e-post: per.arne.lislien@sigdal.kommune.no