Felles beitebruksplan for Krødsherad og Sigdal kommuner

Det er en politisk målsetning å øke den norske matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. Den dyrka marka vår er begrensa til 3 pst. av landarealet vårt, og for at målet skal nås er det viktig å øke bruken av utmarka. For bedre å kunne legge til rette for økt beitebruk er det utarbeidet felles beitebruksplan for Sigdal og Krødsherad. 

 

Målet med planen er:

  1. Dokumentere dagens beitebruk i utmark og synliggjøre dens verdiskaping
  2. Være grunnlag for annet planarbeid i kommunene
  3. Belyse dagens utfordringer.
  4. Gjøre rede for mulig fremtidig bruk av verdiskaping.
  5. Foreslå mulige strategier for bedre å kunne håndtere utfordringene.

Beiting i utmarka er en viktig ressurs for jordbruket og en velferdsfaktor for husdyrene. Gjennom beiting opprettholder husdyrene kulturlandskapet. De sørger for at arter som er sterkt knyttet til kulturlandskapet beholder sine leveområder.

 

I utmarka kan det være mange interesser innen samme arealsom bl.a. beitebruk, reiseliv, jakt, friluftsliv og hyttebygging. Noen ganger fører det til konflikt mellom brukerinteressene. Ett av målene med beitebruksplanen er å møte og minske interessekonfliktene, og samtidig legge til rette for sameksistens mellom brukergruppene.

 

Kommuneldeplan for beitebruk i Sigdal og Krødsherad 2020-2030