Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Koordinerende enhet

Målsetning:
Å samordne og koordinere tjenester til personer som har sammensatte hjelpebehov/ behov for tjenester fra flere virksomheter.
Det er et lovfestet krav om koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringsvirksomhet i kommunene.

Generelt:
Koordinerende enhet er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens § 7-3 og i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6.
Formålet med en koordinerende enhet er å bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter/ brukere med behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
Den koordinerende enheten skal ha en generell oversikt over tilbudet i kommunen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.
Enheten skal være lett tilgjengelig for brukerne, og et sted å henvende seg.
Den koordinerende enheten skal sørge for at tjenestene til brukerne sees i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret.
Enheten skal ha det overordnede ansvaret for arbeid med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer
Leder for koordinerende enhet: Virksomhetsleder Tjenester til funksjonshemmede.

Kontaktperson: Virksomhetsleder Turid Flaget
Telefon: 32 71 22 00
E-post: turid.flaget@sigdal.kommune.no