Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Mottak av flyktninger

Flagg med fredsdue.webp

 

Mottak av flyktninger i Sigdal kommune  
10.03.2022

Det er flott å se gode initiativ for å hjelpe mennesker fra Ukraina, og at mange er opptatt av flyktningenes situasjon. Mer enn 2 millioner mennesker er på flukt fra krigen i Ukraina akkurat nå. Utlendingsdirektoratet (UDI) er bedt om å planlegge for at mange tusen ukrainske flyktninger kan komme hit til landet. Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger. 

Hvem gjør hva?  

  • Politiet: registrerer søknader om asyl                                              
  • UDI: gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre 
  • IMDi: koordinerer bosetting- og integreringsarbeid 
  • Kommuner: gir tjenester til de som bor i mottak/akuttinnkvartering, og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDi.  

UDI melder at ukrainere som har et sted å bo, hos venner, familie eller annet nettverk, kan bli værende der inntil videre. Man trenger ikke dra til Nasjonalt Ankomstsenter for å registrere seg, og behøver ikke å melde seg for politiet straks de ankommer, men kan avvente nærmere beskjed. Justisdepartementet jobber nå med å utarbeide et system for flere lokasjoner for registering. Ukrainere som ikke har et sted å bo, må kontakte politiet, som vil ordne transport til Nasjonalt Ankomstsenter, hvor man kan registrere seg og få botilbud.  

Sigdal kommune følger situasjonen nøye og forbereder seg på en anmodning fra norske myndigheter om eventuell bosetting av ukrainske flyktninger. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge.  

Det er Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene bosette flyktninger. IMDi er i dialog med Sigdal kommune om hvilken kapasitet vi har til å bosette flyktninger. 

Formannskapet i Sigdal kommune gjorde flg. vedtak den 8 mars.             
Formannskapet ønsker å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina kan komme til Sigdal kommune. Kommunedirektøren bes forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette. Kommunedirektøren bes om å samarbeide med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en flyktningsituasjon 

I arbeidet med kartlegging av kapasitet rettet kommunen en henvendelse til innbyggere om ledig husvære. Responsen på dette har vært god. Vi har også noen ledige kommunale boliger som kan benyttes til flyktninger fra Ukraina. 

Kommunedirektøren har gitt tilbakemelding om at kommunen har kapasitet til å motta inntil 50 flyktninger i 2022. 

Samarbeidet med frivillige organisasjoner koordinert med kommunens frivilligsentral blir sentralt i arbeidet med å tilrettelegge for eventuelle krigsflyktninger til Sigdal kommune. 

Vi ønsker etterhvert å få en oversikt over organisasjoner og personer som vil bidra som frivillige og personer som kan bidra med materiell som leker, møbler osv. Dette vil det komme egen informasjon om 

Har du husvære som kan benyttes til bosetting av flyktninger vil vi gjerne at du tar kontakt med kommunen på tlf. 32 71 14 00    

 

Tine Norman                                                                                                    Jostein Harm 

Ordfører                                                                                                            Kommunedirektør 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.03.2022:

Den siste tiden har krigen i Ukraina preget nyhetsbildet i alle medier, og dette kan virke skremmende på mange av oss.   
Det grunnleggende budskapet er at det ikke er endra trusselvurdering mot Norge. Befolkningen kan leve som normalt.
 

Våre kilder er Regjeringen, Statsforvalter, Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA), Nasjonale Sikkerhetsmyndigheter m.fl. 
 
Det spekuleres mye i media, og det deles mye ubekrefta informasjon på sosiale medier. Dette er skremmende for mange. Det er viktig å understreke at en bør forholde seg til nasjonale offentlige myndigheter for faktabasert informasjon. I Norge er denne informasjonen åpen og blir løpende oppdatert. Aktuelle saker om krisen i Ukraina - regjeringen.no 

Det er mange som lurer på om en trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. Grunnet den store geografiske avstanden er det lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge. Kilde: https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap 

Vi vil likevel presisere at Sigdal kommune har jodtabletter på lager og en plan for utdeling dersom det skulle bli nødvending. 

Dere skal være trygge på at Sigdal kommune følger situasjonen nøye. Dere skal være trygge på at kommunen har gode planer og god beredskap til enhver tid, slik at vi kan handle raskt hvis situasjonen krever det. 

Vi vil gjerne oppfordre voksne til å prate med barna om denne situasjonen. De får med seg mer enn vi tror, og det er viktig å være oppmerksom på dette. Organisasjonen «Voksne for barn» har noen gode råd her: https://vfb.no/rad-og-tips/arkiv/hvordan-snakke-med-barn-om-det-som-skjer-i-ukraina/ 

 

Mottak av flyktninger i Sigdal kommune? 
Sigdal kommune tar imot flyktninger gjennom etablerte nasjonale systemer og har nå fått en henvendelse fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet hvor vi blir bedt om en tilbakemelding på hvilken kapasitet vi har for å bosette flyktninger fra Ukraina i vår kommune. Administrasjonen jobber med en kartlegging av dette nå. 

Har du husvære som kan benyttes til bosetting av flyktninger vil vi gjerne at du tar kontakt med kommunen på tlf 32711400.   
 

Skolene i Sigdal 
Skolene tar en aktiv rolle i å snakke med elevene om krigen i Ukraina.   

Skoler og barnehager i Sigdal fikk for tre år siden utdelt jodtabletter som en del av kommunens atomberedskap. Dersom barnet ditt er på skolen, i barnehagen eller i en kommunal institusjon om en atomulykke skulle inntreffe, vil barnet ditt få jodtabletter, etter at du som foresatt har gitt samtykke til det. 

 

Egenberedskap 
Kommunen følger nasjonale råd om jod, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina. Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Les mer om jodtabletter. 

Her finner du generell informasjon om egenberedskap  

 

Ønsker du å bidra? 
Vi anbefaler deg å ta kontakt med en av de frivillige organisasjonene om du ønsker å bidra. Du finner oppdatert informasjon hos Utlendingsdirektoratet. 

Dersom du har behov for noen å snakke med finnes det på helsenorge.no  flere chat- og telefontjenester. På sidene til Utdanningsdirektoratet finner du råd om hvordan du snakker med barn og unge om kriser

 

Nytt fra nasjonale myndigheter 
Regjeringen.no deler siste nytt og har laget en oversikt med spørsmål og svar om situasjonen i Ukraina. 

På sidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du informasjon om jodtabletter på flere språk. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en brosjyre om egenberedskap på 15 ulike språk, under overskriften "brosjyre og plakater".